"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Fără nici o introducere, materialul de față este continuarea din martie 2023. Profeția lui Daniel a fost declarată în primul an al lui Darius, ceea ce înseamnă că a avut loc în anul 539 BC, la aproximativ 66 de ani după ce evreii au plecat inițial în exil în Babilon, profeție, care s-a împlinit, parțial dar cu exactitate după 570 de ani, în anul 32 AD. Analizând datele istorice ale trecutului Ierusalimului, special al Celui de-al Doilea Templu și comparând aceste date cu informațiile găsite în Sfintele Scripturi, constatăm exactitatea Scripturilor. Nu știm date ale viitorului, dar putem ști date ale trecutului pe baza celor scrise de scriitori creștini și necreștini.  

Reluăm textul din Matei 24:15 …veți vedea “urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, “așezată în Locul Sfânt” - cine citește să înțeleagă! Textul trebuie tratat fiind în mod special un mesaj pentru evrei. Deci, voi evreilor veți vedea “urâciunea pustiirii”…”așezată în Locul Sfânt”.

Să urmărim ce a vorbit prorocul Daniel: Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților. (Daniel 9:24). Pentru înțelegerea vedeniei e foarte necesar să cunoaștem ce reprezintă Șaptezeci de săptămâni din câteva considerente:
Primul considerent este că în traducerea din engleză găsim expresia Seventy ‘sevens’: “Seventy ‘sevens’ are decreed for your people and your holy city to finish transgression,… (Daniel 9:24)  
 
Al doilea considerent este că expresia săptămână, în Scriptură, nu întotdeauna reprezintă 7 zile calendaristice. Iată un text care, ne explică aceasta. În urma conflictului dintre Esau și Iacov, fiii lui Isac, fiul lui Avram, Isac îl trimite pe Iacov în familia soției sale Rebeca, la fratele ei, Laban. După ce Iacov slujește 7 ani pentru Rebeca, Laban i-a dat-o pe Lea, fata lui cea mai mare (citiți detalii în Genesa 29) zicând Fac. 29: 27Isprăvește săptămâna cu aceasta și-ți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți șapte ani” Rețineți un amănunt Laban îi zice 27Isprăvește săptămâna cu aceasta (adică Lea) și-ți vom da și pe cealaltă (Rahela) pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți șapte ani”. Astfel Iacov a slujit din nou pentru Rahela o perioadă de șapte ani pe care Laban a numit-o săptămână. În traducerea din engleză „period of seven”. Textul din cartea Genesa continuă: Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea; apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiica sa Rahela. (Gen. 29:28)
Al treilea considerent este luat dintr-o versiune de traducere a Sfintelor Scripturi, în limba română (Biblia în versiunea actualizată, 2015) unde versetul 24 din Daniel 9 este: S-a luat decizia conform căreia va trece un timp de șaptezeci de ori câte șapte perioade de timp până când poporul tău va putea reveni în orașul tău sfânt….

Al patrulea considerent este că și azi unitățile de măsură trebuie interpretate în contextul relatărilor: În construcții folosim expresia 2x4 care de fapt este 1.5 x 3.5 inch. La încălțăminte pot da câteva exemple: Mărimea de încălțăminte de 27 cm este 42.5 în Europa; în USA este mărimea 9 la Bărbați și 10.5 la Femei. Mărimea de pantofi de 20.1 cm este 32 în Europa; în USA este mărimea 1.5 la Juniori și 13.5 la Copii.

Revenim la Daniel 9:24 expresia săptămână o vom lua fiind echivalentul unei perioade de 7 ani. Șaptezeci de săptămâni (70x7ani = 490 ani) au fost hotărâte asupra poporului tău (evreu) și asupra cetății tale celei sfinte (Ierusalim), până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților. (Daniel 9:24). Profeția ne introduce, astfel, în Noul Legământ al Domnul Dumnezeu cu poporul ales, Israel.  

Profeția continuă: Să știi, dar, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni (7 x 7 = 49 ani); …apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, (62 x 7 =434 ani) piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. (Daniel 9:25)
Deci, conform profetului Daniel, vor trece perioade de 70 câte 7 adică 490 ani până la Împărăția Păcii. Poate unii veți zice că anunț anul când va începe Împărăția de o mie de ani. Nu e adevărat. Există perioade împlinite și care se vor împlini. Noi știm trecutul și nu viitorul.

Daniel a venit cu un detaliu în profeție și anume că vor fi 7 perioade câte 7 (7x7=49 ani) și apoi 62 câte 7 (63x7=434 ani) (Daniel 9:25) până la Unsul. Fiind la calcule avem deci: 49 + 434 = 483 ani și mai rămâne o diferență de 7 ani până la 490 de ani. Nu știm când vor începe ultimii 7 ani, dar avem semne spre acele vremuri.

Cei 49 de ani încep … de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. (Daniel 9:25). Erau doi oameni ai Domnului Dumnezeu care au fost folosiți pentru acest început: Neemia și Ezra. Iată ce a scris cărturarul Ezra, privind porunca decisivă: Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere,... Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. (Ezra 7:21-23). Pe baza documentelor istorice acest început a fost pe data de 14 Martie 445 BC. Când Domnul Isus a intrat în Templu în relatarea evanghelistului Ioan El a menționat: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica.” Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani, (3 ani de pregătire + 46 = 49) ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?” Dar El le vorbea despre templul trupului Său. (Ioan 2:19-21). Ca o paranteză: Aceste cuvinte au constituit una din acuzațiile ce au dus la răstignirea Lui.  Ca o referire la perioada când Domnul Isus a fost pe pământ, venit prin pruncul din ieslea Betleemului avem și mărturia doctorului Luca, evanghelistul care a menționat: Isus avea aproape treizeci de ani când a început să învețe pe norod (Luc.3:23)

Prin moartea și învierea Sa, Domnul Isus, a instituit un alt Templu, care nu este făcut de mâini omenești și care este Templul Trupului Său, Biserica Lui. Domnul Isus privea spre ceea ce se va întâmpla în Săptămâna Mare începând cu Intrarea Domnului Isus în Ierusalim și anume pregătirea de formare a Bisericii răscumpărate prin jertfa Sa. Revenind la prorocia lui Daniel după menționarea primei perioade specifice de 49 de ani, este adverbul „apoi”, care înseamnă după aceea: …apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, (62 x 7 = 434 ani)  piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. (Daniel 9:25) Din calculele istorice, calendaristice cei 434 de ani se încheie cu Intrarea Triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, adică 6 Aprilie 32 AD. Nefiind suficient spațiu aici, vă stau la dispoziție cu detalii, dacă doriți. Împlinirea celor două perioade, confirmate de istorie, demonstrează exactitatea Scripturilor și ne motivează să studiem și ultima perioadă a vremurilor din urmă pentru evrei. De reținut că după cei 434 de ani nu scrie un „după aceea” ca să se continue imediat cu ultimii 7 ani ci iată ce a scris Daniel: După aceste șaizeci și două de săptămâni (șaizeci și două perioade de șapte), Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, (Daniel 9:26) (După perioada a doua, de 434 ani, urmează câteva profeții pentru poporul evreu. Prima profeție a fost Dărâmarea Templului în anul 70 AD, relatat de Domnul Isus și în Mat. 24:3) …  A doua profeție este continuitatea unui război cu poporul evreu până la vremea sfârșitului. (este hotărât că războiul va ține până la sfârșit, și împreună cu el, și pustiirile.) Nu se menționează, însă, imediat cea de-a treia perioadă de 7 ani din cei 490 de ani.
     
Revenim la versetul 26 din Daniel 9: După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. A murit omul Isus, dar a rămas Mesia, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. A fost dat la moarte și nu a pierdut nimic din Dumnezeirea Lui. Dimpotrivă Omul Isus Christos a intrat în Împărăția Sa veșnică prin moartea și învierea din morți, intrând cu un trup veșnic într-o Împărăție veșnică. La Cruce s-a văzut realitatea Împărăției lui Dumnezeu. El, Domnul Isus, Unsul a făcut voia Tatălui, demonstrând că e parte a Împărăției cerurilor. Aici se încadrează cuvintele Lui când a spus: Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăția Sa (Mat. 16:28)
     
Unsul nu a avut nimic de pierdut, ci mai mult, apostolul Pavel a avut revelația și a scris: Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Christos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi.“( Fapte 2:36)
     
A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit, l-au omorât ca pe omul fărădelegii, dar Domnul Dumnezeu l-a înviat. Mormântul Lui e gol, pământul nu L-a putut reține, moartea nu l-a putut înfrânge, iadul nu l-a putut doborî, diavolul și îngerii lui se îngrozesc de El. El a fost și este Dumnezeu. Nimic nici chiar Moartea nu a afectat Dumnezeirea Lui, dimpotrivă a fost un semn al Dumnezeirii Lui. El e Domnul și Mântuitorul nostru.
 
Profetul Daniel are vedenia cu referire la Ierusalim, cetatea sfântă și la Templu, locul sfânt, prezentând două perioade de 49 plus 434 ani. La anunțul dărâmării Templului, profeția lui Daniel creează o perioadă necunoscută cu privire la Templul din Ierusalim. În această perioadă, Domnul Isus, a cărei lucrare este anunțată după cei 483 de ani, intervine în istorie cu Templul trupului Său, Biserica. Voi reveni cu detalierea celor 7 ani rămași. Biserica nu e în profeția lui Daniel. Expresia „Poporul tău” din cartea Daniel – este Israel. Biserica s-a format după cei 483 ani, după ce Mesia a fost omorât, a înviat și și-a format Biserica Lui.  (VA URMA)


”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).

 

 

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...

Meditatii crestine

Grădina Ghetsimani - locul unde a fost câștigată v...

on 26 Mai 2023

Impresii din călătoria în Țara Sfântă - Pe urmele Mântuitorului (Partea aII-a) G...

Impresii din călătoria în Țara Sfântă - Pe urmele...

on 27 Aprilie 2023

(Partea I)Mormântul Gol Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cire...

Promisiuni, împliniri și mărturii

on 23 Martie 2023

“După ce voi învia, voi merge înaintea voastră... “ (Matei 26:32)“și dacă Duhul...

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Februarie 2023

La rubrica Escatologie, revelând semne ale vremurilor din urmă vă prezint trei g...

Semne ale vremurilor din urmă

on 26 Ianuarie 2023

Semne ale vremurilor din urmă sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu cores...

Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului

on 26 Ianuarie 2023

In anul mortii imparatului Ozia, am vazut pe Domnul sezand pe un scaun de domnie...

Orașe SUA

Întreită aniversare - Biserica Sfinții Împărați Co...

on 26 Mai 2023

Iubiți credincioși, Hristos a Înviat! Luna Aprilie 2023 a avut o deosebită impor...

Gânduri printre rânduri…

on 27 Aprilie 2023

E primăvară, e săptămâna patimilor și parcă simți nevoia să lași fereastra sufle...

“Duşi cu trenul” - unde am fost şi unde am ajuns -...

on 23 Martie 2023

Anul 2023 a adus Americii o serie de schimbări majore pe care societatea o simte...

Paradisul, putin mai aproape ...

on 23 Martie 2023

„A cunoaşte. A iubiÎnc-o dată, iar şi iarăa cunoaşte-nseamnă iarnăa iubi e primă...

D’ale lui Caragiale…

on 23 Februarie 2023

Daca luna ianuarie este luna lui Eminescu, in februarie ne amintim cu un suras p...

Bolnavă de dor

on 22 Februarie 2023

Sunt bolnavă de dor, dorul în toate formele lui. Sunt capabilă să simt dorul ca...

Politica

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Martie 2023

Am scris și altădată că nu vă voi prezenta vremuri din urmă ci SEMNE ale vremuri...

Votul tău este foarte important pentru America

on 27 Octombrie 2022

Suntem din nou în fața unor decizii care ne vor afecta pe noi și familiile noast...

Schimbările climatice privite escatologic

on 27 Septembrie 2022

Sunt peste 15 ani de când, la această rubrică, în lumina Sfintelor Scripturi am...

A Patra Revoluție Industrială va încerca să schimb...

on 27 Iunie 2022

Continuăm cu impactul celei de-a Patra Revoluții Industriale (4IR) în viața fiec...

Cultura WOKE

on 17 Aprilie 2022

Vechiul sens al cuvântului definește “woke” (trezire) ca fiind pur și simplu „tr...

China pregătește calea Armaghedonului

on 25 Decembrie 2021

Suntem la încheierea unu alt an cu mari încercări și provocări pe plan spiritual...

Cultura

România lui Dennis Deletant

on 26 Mai 2023

1. Istorici britanici și situația din RomâniaExistă doi istorici și profesori br...

De la Steaua Galbenă, la Drept între Popoare

on 27 Aprilie 2023

I.Se împlinesc 60 de ani de când, în 1963, statul Israel, prin Memorialul Yad Va...

Sărutându-l pe Isus

on 27 Aprilie 2023

Spre incheiere celui de-al doilea Psalm al Bibliei autorul exprima imperitativ:...

Rănile vechi și Centenarul Monica Lovinescu

on 23 Martie 2023

Moto:La 15 ani de la plecarea Monicăi LovinescuAdevăratul curaj este cel fără s...

LEMNE PENTRU FOC

on 23 Martie 2023

Un om batran mi-a zis odata „Nu blestema intunericul, mai bine aprinde o lumanar...

Tranșeea plină de cărți

on 23 Februarie 2023

Tinerii din zilele noastre sunt nu doar fragili, ci și foarte descumpăniți. Până...