"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare fiecare în parte!” (1Cor. 12:27). “... suferinţele lui Hristos, pentru trupul lui, care este Biserica” (Col. 1:24).“El este Capul trupului, adică al Bisericii” (Col. 1:18) ”Hristos este Capul Bisericii, al trupului Său, al cărui Mântuitor şi este” (Efes. 5:23).           

Bucuratu-m-am de cei ce mi-au zis: “În Casa Domnului vom merge!” (Psalm 121:1). “El le-a zis:De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” (Luca 2:4).

 “Zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; Iar de va fi cineva în putere optzeci de ani, şi ce este mai mult decât aceştia sunt osteneală şi durere”(Psalm 89:10-11).   

Sub aureola Scripturilor prin care Dumnezeu vorbeşte omenirii despre anii de viaţă, Cristian Ioanide a ajuns aproape vârsta biblică, când a plecat dintre noi anul trecut, Mai 29, 2008. Acum, la Un An de zile, cand ne vom prezenta la Slujba Părăstasului înaintea Domnului Dumnezeu pentru sufletul lui, ne vom aminti în mod deosebit de el, care a fost soţ, părinte, inginer, scriitor, si director al Ziarului “Romanian Times” care îi păstrează memoria prin scrierile sale. 

 „... Şi, după cum aţi auzit că are să vină antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.”(1 Ioan 2,18).

„Iisus i-a zis: „Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.”(Ioan 11,25).


   Antihriştii adevărului Învierii lui Hristos Iisus din morţi, a treia zi după Scripturi (cf.1Cor. 15:4), s-au arătat imediat după Înviere, conform relatărilor Evanghelistului Matei, care zice: ˝Şi plecând ele (femeile ce venise la mormânt) iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereiilor toate cele întâmplate. Şi adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi¨ (Matei 28:11-15).

            „La început era Cuvântul (Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul) şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Aceasta era întru început la Dumnezeu”(Ioan 1,1-2)  
          
            
Întruparea Cuvântului.
„Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut mărirea Lui, mărire ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14).
            
           
„Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7,14).

Interogarea lui Iisus din partea lui Pilat.

Atunci Pilat a intrat în pretoriul de judecată şi a chemat pe Iisus şi L-a întrebat: “Tu eşti regele Iudeilor? Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? Pilat a răspuns: Nu cumva sunt eu Iudeu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat Iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. Deci I-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu Împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt Împărat. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? şi zicând aceasta, a ieşit iarăşi la Iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină” (Ioan 18,33-38).

(Continuare din numărul trecut)

Din Dezastrele în Univers în secolul XX şi XXI

In Duminica din 25.Noiembrie.2007, organizatia de caritate britanică Oxfam a lansat concluziile unui studiu al dezastrelor din ultimii douăzeci de ani. Studiul Oxfam a fost bazat pe datele transmise de Crucea Roşie Internaţională şi Universitatea Louvain din Belgia. Astfel, în anul 1980 pământul a fost lovit de 120 de dezastre naturale semnificative, ajungând în anul 2007 la numărul de peste 500 pe an, dezastre cu efecte semnuficative! Cred că  numărul de peste 500 de dezastre pe an trebuie să dea de gândit omenirii!
Anul 2007, a fost lovit de dezastre în toate părţile globului afectând în primele 10 luni peste 250 de milioane de oameni, a declarat Oxfam director, Barabra Stocking. Şi a adăugat: „Ne aşteptăm la dezastre din ce în ce mai multe şi  cu pericole semnificative”!.

 Eu ştiu că mari sînt fărădelegile voastre şi grele păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile cetăţii.” (Amos 5,12) .  „Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.” (Ieremia 5,25) „De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea şi în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare” (Iezechil 13,13)