"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

publicate la Editura Andreiana, Sibiu, 2016, a Mitropoliei Ardealului

Ideea scrierii celor 4 cărți de mai jos, vine din nevoia salvării generațiilor de azi și din totdeauna, de la filozofiile rătăcitoare ale morții: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8). Ori, astăzi mai mult ca oricând filozofiile rătăcitoare și ideologiile politice vin să rătăcească și să pervertească generațiile de la căile morale ale adevărului dumnezeiesc și mântuitor.

Iar aceste cărți de mai jos, vin să salveze generațiile prin urmarea lui Hristos Iisus, Care este Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată, ci trece în viața veșnică, a Împărăției lui Dumnezeu, prin sufletul nemuritor al omului.

 

Prima carte:

1) Iisus Hristos este Calea, Adevarul și Viața (Ioan 14, 6)

Această carte cuprinde 3 capitole:

Capitolul 1: Iisus Hristos este Calea vieții generațiilor

Acest capitol cuprinde teme, cu mesagele lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi și prin scrierile Sfinților Părinți, către tineret, familii, oamenii în vârstă și conducători, arătând că numai Iisus Hristos este Calea vieții generațiilor care nu rătăcește, ci duce la viață binecuvântată aici pe pământ și la viața veșnică, pentru cei ce Îl urmează.

Capitolul 2: Iisus Hristos este Adevărul omenirii

Capitolul acesta cuprinde iarăși teme către tineret, familii, vârstnici și conducători, arătând prin Sfintele Scripturi, scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii și marii teologi că, numai Iisus Hristos, Mântuitorul lumii este Adevărul care nu înșeală și duce la adevărata viață și la dobândirea vieții veșnice.

Astfel, toate adevărurile filozofiilor omenești trebuie raportate la Adevărul de viață Hristos și numai dacă probează cu adevărul Hristos descoperit în Evangelia Sa poate să rămână în istorie, iar dacă nu trebuie dat la lada de gunoi a istoriei să nu rătăcească generațiile, ca și idologiile comuniste și altele anterioare.

Capitolul 3: Iisus Hristos este Viața lumii

La fel și acest capitol cuprinde teme prin Sfintele Scripturi, prin care vorbește Dumnezeu (2 Tim. 3, 16) și scrierile Sfinților Părinți, către tineret, familii, oameni în vârstă și conducători, arătând cu adevărat că numai Iisus Hristos Dumnezeu este izvorul vieții (Ioan 1, 4) și al nemuririi, Care la sfârșitul vieții pământești se revarsă în viața veșnică, a Împărăția lui Dumnezeu.

Prin urmare, fericit va fi acela care va avea această carte, ce este ca ca o Busolă de orientare în viață pentru slavarea de la moartea ce o aduc filozofiile și ideologiile rătăcitoare omenști, „…după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos”(Col. 2, 8), Care este Calea, Adevărul și Viața, fiindcă este a doua Persoană a lui Dumnezeu în Sfânta Treime

2) TRILOGIA VIEȚII ÎN HRISTOS

Cuprinde trei volume:

Vol. 1, „În Hristos trăim”,

Vol. 2, „În Hristos ne mișcăm”, și

Vol. 3, „În Hristos suntem” (Fapte 17, 28)

Această „Trilogie a vieții în Hristos”, s-a născut iarăși din nevoia oferirii generațiilor de azi un model de viață dumnezeiesc care este în Hristos, spre a se putea generațiile salva de la moarte în urma filozofiilor și idelologiilor rătăcitoare ale secolului 21. Astfel, am plecat de la Scriptura care revelează generațiilor că: „În El (Hristos) trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28).

Fiecare volum cuprinde 5 capitole, a câte 5 teme cu peste 10 pagini, care prezintă generațiilor modelul de viață divin și mântuitor în Hristos Iisus, după Evanghelia Sa, la cele mai înalte standare de viață morală spre toată sfințenia și dobândirea Impărăției lui Dumnezeu.

În fiecare voulm al „Trilogiei vieții în Hristos” veți găsi că omenirea a fost adusă la viața în Hristos în mod obiectiv prin recapitularea sau unirea întru Sine în opera de rascumpărare adusă de El: „Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El” (Efes. 1, 10), iar subiectiv există în Hristos prin contribuția subiectivă a fiecărei persoane în har, credință (Efes. 2, 8) și fapte bune (Iacov 2, 26), pentru însușirea roadele mântuirii obiective aduse de Fiul lui Dumnezeu în iubirea Tatălui și a Duhului Sfânt.

Viața în Hristos este prezentat în descoperirea celor Șapte Taine ale Bisericii, începând cu Taina Botezului, care ne naște la viața spiritual în Hristos din apă și din Duhul Sfânt (Ioan 3, 5-7), sunt acelea care și conectează pe credincios la Harul dumnezeiesc fără de care nu se poate nimeni mântui: „Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu” (Efes. 1, 8), și faptele bune (Iacov 2, 26) ale vieții în Hristos.

Alătutri de Sfintele Taine, volumele „Trilogiei vieții în Hristos”, prezintă și cele 3 căi: de purificare, iluminare și desăvârșire, pentru renașterea siprituală a omului, care se întoarce la Dumnezeu din lumea de păcat ca fiul cel rătăcit (Luca 15,11-24), și se pocăiește de păcatele sale și crede în Evanghelie, după cum a zis Hristos Domnul: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15). Astfel, nimeni nu este pierdut dacă se întoarce prin Taina Pocăinței la credința în Dumnezeu.

Toate învățăturile celor 3 volume, sunt străbătute de mesajele Evangheliei și ale Sfinților Părinți ai Bisericii, pentruîndumnezeirea firii umane prin trăirea vieții în Hristos: „Prin care El (Hristos) ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (2 Petru 1, 4), prin modelul de viață divin în Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42), și al nostru al fiecăruia.

Astfel, pot spune că această „Trilogie a vieții în Hristos”, cu învățăturile religioase creștine în cele trei volume: „în Hristos trăim”, „în Hristos ne mișcăm” și „în Hriastos suntem”, este o adevărată terapie spirituală de purificare, iluminare și transfigurare în desăvârșire a ființei omenești spre adevărata însănătoșire. Terapiile de tot felul ale corpului ce le face omul, pentru dezintocsicare nu își pot atinge scopul de însănătoșire, până nu se face dezintosicarea de la păcatele de tot felul pe care le face.

Pentru marele filozof și apostol al lui Hristos, Sfântul Pavel, aflăm că viața i-a fost Hristos, zicând:  „Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig” (Filip. 1, 21), al Împărăției lui Dumnezeu, fiindcă a trăi i-a fost viața în Hristos, înseamnă căci cu atât mai mult pentru toate generațiile viața trebuie aleasă în Hristos, pentru ca moartea să ne fie un câștig al dobândirii Împărăției lui Dumnezeu. Să luăm dar, învățăturile terapiei spirituale din volumele acestei „Trilogii a vieții în Hristos”, pentru însănătoșirea sufletească și trupească, și a cuceririi Împărăției Cerurilor.

Toate cărțile au fost scrise și publicate spre slava lui Dumnezeu de la care vine: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor" (Iacov 1, 17), și spre ajutorarea la mântuire a cititorilor. Amin