"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

ȘI TRAGEDIA ÎNCEPUTULUI DE SECOL XXI, ÎN PANDEMIA ADUSĂ DE OM!

„Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5, 7)

 

                     HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! (Marcu 16, 6)

 Așa învață Bunul Dumnezeu omenirea, pe toate popoarele lumii și pe toate generațiile, ca să putem sărbători în pace și sănătate Sărbătoarea Paștilor: Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!, pregătindu-ne de Sfințele Paști, care în Noul Testament este Hristos, Care S-a jertfit pentru noi (1 Cor. 5, 7), zicând: „Curăţiţi aluatul cel vechi”, adică curățirea omului vechi al necredinței și păcatului, prin Nașterea din Nou din apă și din Duhul Sfânt (Ioan 3, 5), care este în Taina Botezului, iar la maturitate când omul are haina botezului întinată în păcate, să se Nască a Doua Oară spiritual prin Taina Pocăinței, în lacrimile proprii ale părerii de rău pentru păcatele făcute, „ca să fiţi frământătură nouă..., „căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5, 7), ca să restaureze Omul Nou întru El, Hristos, Care S-a jertfit pentru întreaga omenire, plătind pe Altarul Crucii Golgotei prețul răscumpărării prin propria Sa Jertfa (1 Tim. 2, 6).

Acesta este prețul de răscumpărare, înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, a umanității de sub moartea păcatelor, Jertfa lui Iisus Hristos pe Cruce, cu rugăciunea de dezlegare de păcate a omenirii, din partea lui Hristos Domnul, din înaltul Crucii Golgotei, zicând: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34).

 Întrucât anul acesta se stă acasă, dau Linkul online, pentru cei interesați, unde se pot vedea toate Slujbele și Predicile în Săptămâna Patimilor, de Sf. Paști și în fiecare Duminică în viitor. Linkul este următorul: https://www.facebook.com/bisericasfântul.simeon.94, și pentru pagina de Facebook a Bisericii este: bisericasfântulsimeon 

Iar Scriptura următoarea, după „Paștile nostru Hristos”, zice popoarelor: „De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului” (1 Cor. 5, 8). Aceasta este cauza Pandemiei azi la nivel global, care a făcut universul un spital al popoarelor, căci liderii lumii și filozofiile rătăcitoare (Col. 2, 8), care au făcut din fărădelege legi, legalizând păcatele, nu au ținut cont și nu au respectat și nu au sărbătorit Noile Paști, adică „Paștile nostru Hristos, (care) S-a jertfit (1 Cor. 5, 7) pentru omenire și fiecare din noi, neconsiderând Scriptura care zice: „De aceea să prăznuim Nu cu aluatul cel vechi (al omului vechi), nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului” (1 Cor. 5, 8), Noile Paști Hristos.

Iar această Scriptură se explică și se împlinește, prin învățătura noii Scripturi, care zice: „Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare..., Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului” (Efes. 4, 22-24). Iar „omul cel nou” este în Hristos, în Care „trăim, suntem și ne mișcăm” (Fapte 17, 28) (vezi, de preot Aurel Sas, Trilogia vieții în Hristos, editura Andreiana, Sibiu, 2016)

Dar popoarele au primit legalizarea păcatelor din partea liderilor și a filozofiilor rătăcitoare (Col. 2, 8), împlinind Scriptura care zice că: „Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine” Rom. 1, 28). Aici vedem că Dumnezeu nu obligă pe nimeni la primirea comorii Credinței, ci îl lasă pe om liber să aleagă viața sau moartea, iar omul secolelor XIX, XX și XXI, a ales moartea, scoțând pe Dumnezeu din conștiința lui, și astfel a trăit viața pe care o vdem: „Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de purtări rele, bârfitori, Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, nesupuşi părinţilor, Neînţelepţi, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă; Aceştia, deşi au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac” (Rom. 1, 29-32).

Dar Dumnezeu, Care este iubire (1 Ioan 4, 8, 16), a îngăduit boala „pandemiei” pe care a adus-o omul modern prin depărtarea de Dumnezeu în necredință și păcat, ca semn al iubirii Sale, pentru întoarcerea la restaurarea omului prin lacrimile pocăinței și a credinței în Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui și să fie viu (Iezechil 33, 11). De ce? pentru că Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut ci, de mântuit în Hristos prin „credința care este lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6) în faptele bune, căci „credința fără de fapte moartă este” (Iacov 2, 20) și primirea astfel a lui Mesia, Hristos Iisus, Cel trimis după făgăduință, ca Unicul Mântuitor sub Cer (Fapte 4, 12), după cum au mărturisit mulțimile în vremea aceea, zicând: „că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii” (Ioan 4, 42) și al fiecărui om din toate popoarele lumii.

 Dar iarăși, acest adevăr este valabil pentru cei care vor să aibă pe Dumnezeu în conștiința lor (Rom. 1, 28), să-i lumineze spre credință, căci Dumnezeu nu obligă pe nimeni să aleagă viața sau moartea prin pandemie sau alte boli, aduse de om, ca urmare a necredinței și păcatelor, după cum Hristos Cel Înviat, zice: „Oricine voieşte să vină după Mine (Iisus) să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Să dăm dar, o șansă adevărată vieții noastre, măcar în aceste vremuri, ale Virusului morții, prin Credința în Patimile Domnului în Învierea lui Hristos Domnul, chezășia învierii noastre și a popoarelor din moartea spirituală a păcatelor și din această pandemie a morții.

Evenimentului trist și peste măsură de dureros al pandemiei Coronavirus în lume, care a început în China, și care a îmbolnăvit toate popoarele lumii, mai mult sau mai puțin, secerând atâtea vieții omenești, ne cheamă la sărbătorirea Paștilor în acest An, să reflectăm asupra Virusului, ca să vedem de unde vine?, cum poate fi înlăturat? Și dacă este sensul adevărat al vieții omului pe pământ prin Credința în Dumnezeu sau prin filozofiile rătăcitoare, despre care Dumnezeu zice popoarelor prin Scriptură astfel: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8).

De ce? Ne răspunde tot Dumnezeu, Care vorbește popoarelor prin Scripturi (2 Tim. 3, 16), zicând: „Căci întru El (Hristos) locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii, Şi sunteţi deplini întru El (Hristos), Care este cap a toată domnia şi stăpânirea” (Col. 2, 9-10). Deci, împlinirea omului, pentru viața aceasta și pentru viața viitoare, după moarte, este prin credința în Evanghelia lui Hristos, care poartă puterea lui Dumnezeu de mântuire pentru cel ce crede (Rom. 1, 16), și NU prin filozofiile rătăcitoare ale liderilor care fac din fărădelegi legi imorale, care duc popoarele lumii spre moarte prin diferite epidemii și pandemii.

În descoperirea Scripturii, din partea Mântuitorului Hristos, ne zice că: „Iar acestea sunt începutul durerilor” (Marcu 13, 8). Deci nu este sfârșitul lumii, odată cu tragedia pandemiei secolului XXI, ci unul din semnele mari ale Apocalipsei, din iubirea lui Dumnezeu în Sfântă Treime: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțită, O Dumnezeire și o putere și o Împărăție, pentru trezirea și întoarcerea la Credința, cea singură mântuitoare în Hristos, în care este sensul adevărat al vieții omului, prin valorile morale ale Credinței în Dumnezeu, de aceea Scriptura zice: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). Deci, sensul vieții omului, Nu este în non-valorile imorale ale vieții după filozofiile rătăcitoare ale legalizării păcatelor.

 

Tragedia începutului de secol XXI de la Coronavirus în lume!, ca urmare a necredinței și păcatelor

Evenimentul trist și dureros al pandemiei pe planeta noastră, Terra, îl putem numi tragedia începutului de secol XXI, pentru că a cuprins toate popoarele, mai mult sau mai puțin. Iar dacă unii zic ca au mai fost epidemii și înainte, putem răspunde că Da, dar nu „pandemie” care cuprinde țările lumii pe continente! De aceea se și numește „pandemie”. Dexonline.ro, explică cuvântul pandemie astfel: „Pandemie,  pandemii, s. f. Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări, continente”. Astfel, îngăduind Bunul Dumnezeu această pandemie adusă de om, cu îmbolnăviri masive și decese, o putem încadra în „semnele vremurilor din urmă”, după cum Hristos Domnul ne descoperă, zicând: „Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri” (Matei 24, 6-7). Și anunță Domnul în iubirea Lui, că „acestea sunt începutul durerilor” (Marcu 13, 8), „dar încă nu este sfârşitul” (Matei 24, 6).

Prevestind Mântuitorul din iubirea Sa pentru oameni, ca să ne prevină să ne pregătim spre întoarcerea la credințăzice că: „va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri” (Matei 24, 6-7). Câtă „foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri” în lume, nu le vede nimeni și „războaie” și „terorism”!, ci conspirația vorbește de reducerea populației!, deși nu conducătorii dau de mâncare la popoare, ci Dumnezeu care le-a creat și le este izvor de viață (Psalm 35, 9), și lumină a vieții (Ioan 8, 12), cât și de hărană în descoperirea Scripturilor, zicând: „Toate către Tine (Dumnezeu) aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu (Dumnezeu) mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi” (Psalm 103, 28-29).

Să vedem cum explică dexonline.ro, „ciuma”, despre care zice: „Ciume, s.f. 1. Boală infecțioasă și epidemică foarte gravă, caracterizată prin febră mare, diaree, delir, tumefacții ale ganglionilor etc.”! Lepra, atât de molipsitoare, este o boală care se vede, dar virusul pandemiei molipsitoare de azi, nu se vede și astfel se poate numi „molimă”! „Molime, s.f. (pop.) Boală cu caracter epidemic; (la oameni) epidemie; (la animale) epizootie; p. ext. boală care atacă un număr mare de plante” (Dexonline.ro). Exact simptomele de azi și urmările în corpul omenesc de îmbolnăvire și moarte.

Aflând despre caracterul epidemiei și al pandemiei să vedem de unde vine, în lumina decoperirilor biblice, care revelează adevărul divin, zicând prin Scripturile următoare, despre cauza lor astfel: Dar Duhul (Sfânt) grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor” (1 Tim. 4, 1-4). Descoperirea prin această Scriptură, acum două mii de ani, când a fost scrisă, că se vor „depărta de la credinţă (oamenii), luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor” (1 Tim. 4, 1-4), am putut vedea confirmarea acestora încă din secolul XIX, cu dezvoltare în secolul XX și culminând în secolul XXI, când liderii popoarelor au făcut din fărădelegi legi, legi imorale, în legalizarea păcatelor!

Toate acestea înaintea Creatorului, Dumnezeu, susținătorul și izvorul vieții (Psalm 35, 9), negat de filozofiile rătăcitoare (Col. 2, 8), „Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor” (1 Tim. 4, 4), sunt fărădelegi strigătoare la cer!, care dezumanizează ființa umană! În această situație Dumnezeu, în iubirea Lui pentru creația Sa, trebuie să intervină ca să o salveze. După această pandemie viața popoarelor se va schimba în toate direcțiile.

Scripturile următoare, prin care vorbește Dumnezeu (2 Tim. 3, 16), ne prezintă exact starea oamenilor de azi, în toate popoarele, din cauza liderilor antihriști care conduc și a filozofiilor rătăcitoare (Col. 2, 8), zicând: „Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu” (2 Tim. 3, 1-5). Iar acești oameni au exact înfățișarea pe care noi o întâlnim azi, prezentată de Scriptura care zice: „Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei”, îndemnându-ne, zicând: „Depărtează-te şi de aceştia” (2 Tim. 3, 6). De ce?, ne răspunde Scriptura următoare cu filozofiile rătăcitoare: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8) Dumnezeu.

Astfel în pandemia de acum, trebuie să vedem semnul iubirii lui Dumnezeu, care intervine prin îngăduința acestei boli, adusă de oameni, nu de Dumnezeu, ca să trezească popoarele lumii și să le întoarcă la valorile morale ale credinței cu lacrimi de pocăință și să le ierte, continuând viața pe planetă în curățenie și nu în dezumanizare prin păcate, în descoperirea Scripturii, zicând: „Eu (Dumnezeu) nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele! Pentru ce să muriţi?” (Iezechil 33, 11). Iar prin Scriptura următoare, Dumnezeu vestește popoarelor iertare și tămăduirea țării, în urma întoarcerii la credință cu pocăință, zicând: „Şi se va smeri poporul Meu, care se numeşte cu numele Meu (Dumnezeu), şi se vor ruga şi vor căuta faţa Mea, şi se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor şi le voi tămădui ţara” (2 Paralipomena, 2 Cronici 7, 14). Pentru că, după cum drepatea lui Dumnezeu în judecată este mare, tot așa îndurările Lui, spre popoarele create, nu sunt mărginite, „că Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4, 16), revărsată în Atotmilostivirea Sa nemărginită spre mântuirea lumii din moarte.

 

„Dacă vor tăcea aceştia (ucenicii, apostolii), pietrele vor striga" (Luca 19, 40)

Cuvintele dumnezeiești ale lui Iisus din Scriptura de mai sus: „Dacă vor tăcea aceştia (ucenicii, apostolii), pietrele vor striga" (Luca 19, 40), au fost rostite de Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al fiecăruia, către fariseii și cărturarii din vremea aceea, care i-au cerut la Intrarea Triumfală în Ieruslaim, zicând: „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii" (Luca 19, 40).  De ce? Pentru că ei cântau împreună cu mulțumile de oameni din popoarele lumii, spre slava lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, care îl primeau în cetatea Ierusalimului cu ramuri de finic și cântând: „Osana! Binecuvântat este Cel (Iisus) ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!" (Ioan 12, 13). Așa a avut loc „arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului al nostru Hristos Iisus” (Tit 2, 13) în chip de Om.

Astfel, cărturarii în filozofiile rătăcitoare (Col. 2, 8), și liderii, din toate vremurile istorice, cât și  ale vremurilor sec. XXI în care trăim, au strigat Bisericilor să tacă! Iar Bisericile cu clerul și credincioșii au tăcut în înțelepciunea lor, rugându-se lui Dumnezeu, dar s-au adeverit cuvintele prevestitoare ale lui Hristos Dumnezeu că, au „vorbit pietrele", prin atâtea dezastre și calamități naturale în Univers! Și tot nu s-au trezit cărturarii cu filozofiile rătăcitoare și liderii care au legalizat păcatele în popoare. Iar acum, în această pandemie, „vorbesc pietrele" necredinței oamenilor din toate treptele societății și prin această boală CoronaVirus. Fericiți sunt aceea care se vor trezi din somnul necredinței și a păcatelor, în descoperirea Scripturii: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos" (Efes. 5, 14)

Au cerut liderii și cărturarii vremii clerului Bisericii să lase tineretul în lumea necredinței!, l-a lăsat că Biserica nu obligă pe nimeni, ci este o alegere liber consimțită ca să-L urmeze pe Hristos Mântuitorul, Care este viitorul lor, prin învățăturile Bisericii, pentru că Iisus Hristos este: Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6). Calea, care nu rătăcește, Adevărul care nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată ci, se varsă în marea vieții veșnice a Împărăției lui Dumnezeu. Au cerut liderii și cărturarii ideologiilor rătăcitoare să tacă Biserica l-a desființarea familiei originale, între bărbat și femeie!, Biserica a tăcut, și așa au rezultat uniri împotriva firii între ființele umane (Rom. 1, 26-27), Ne admise în Legea morală a lui Dumnezeu. Au legalizat liderii avorturile!, împotriva Poruncii lui Dumnezeu: „Să nu ucizi!" (Ieșire 2, 13), Bisericile au tăcut și așa au rezultat crimele avorturilor cu consecințele păcatului crimei în familie și societate!

Au cerut liderii din conducere și cărturarii vremurilor, Bisericii să tacă, la numirea răului bine, și întunericului lumină!, Bisericile au tăcut, deși Dumnezeu zice prin Scriptură: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!" (Isaia 5, 20), și așa a devenit natura împotriva omului, arătată prin dezastrele din univers și bezna întunericului necredinței și păcatului legalizat de lideri (vezi, de preot Aurel Sas, Trilogia crizelor morale după revelația biblică, editura Andreiana, Sibiu, 2013), deși Dumnezeu vorbește prin Scriptură, zicând: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos" (Col. 2, 8).

Toate relele care s-au întâmplat în lume, se întâmplă și se vor întâmpla, se datorează adevărului descoperit de Scriptura care zice: „Şi precum n-au vrut să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de purtări rele, bârfitori, Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, nesupuşi părinţilor, Neînţelepţi, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă; Aceştia, deşi au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac” (Rom. 1, 28-32).

Și câte ar mai fi de amintit, dar le cunoaștem și acestea sunt destule că se ne întoarcem la pocăință toate popoarele lumii pentru salvarea de la Viruslul morții, în urmarea Scripturii prin care Dumnezeu zice popoarelor: „De voi încuia cerul şi nu va fi ploaie, de voi porunci lăcustei să mănânce ţara, sau voi trimite vreo boală molipsitoare asupra poporului Meu (Dumnezeu). Şi se va smeri poporul Meu, care se numeşte cu numele Meu, şi se vor ruga şi vor căuta faţa Mea, şi se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor şi le voi tămădui ţara" (2 Paralipomena sau 2 Cronici 7, 13-14). 

Exact ceea ce este nevoie azi, tămăduirea fiecărei țări, că omul cu fărădelegile lui a întinat pământul ca înainte de potopul din vremea lui Noe (Facere 6, 5-22), și l-a umplut oamenii în aceste secole de sângele păcatului crimei avortului și altele, împotriva poruncii: „Să nu ucizi!” (Ieșire 20, 13). „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor” (Rom. 1, 26-27). Din această cauză și natura s-a ridicat împotriva omului prin dezastrele din univers.

Așadar, ca urmare a renunțării la credința în Dumnezeu și a păcatului săvârșit, a multora din popoarele lumii, pandamia Coronavirus a apărut în orașul „Wuhan, China, în decembrie 2019, înainte de a se răspândi la nivel mondial, a ajuns să omoare peste 114.000 de oameni și să infecteze peste 1.800.000, dintre care au reușit să își revină peste 420.000, conform datelor furnizate de worldometers.info, până la momentul redactării acestei știri” în prezentul Articlol de Paști, 2020.

„Și a lăcrimat Iisus” (Ioan 11, 35), când a văzut pe surorile lui Lazăr plângând și pe cei ce venise la mormânt, când Domnul a plecat să-l învieze pe Lazăr, dar oare de ce a lăcrimat Iisus, a plâns? Nicidecum pentru moartea lui Lazăr, pentru că știa că îl va învia din morți, ci pentru moartea spirituală a popoarelor în necredință și păcat și neîntoarcerea la credința în Dumnezeu ca să fie vii, după cum Hristos Domnul le-a zis: „Şi nu voiţi să veniţi la Mine (Iisus), ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5, 40).

Tot așa lăcrimează și plânge și azi, de Paștile acestea, Hristos Dumnezeu și Mântuitorul popoarelor, că nu vor să se întoarcă la credința în Dumnezeu prin lacrimile pocăinței, ci preferă să rămână în boala pandemiei cu virusul morții, dar Mântuitorul Hristos, continuă să cheme popoarele la El, zicând: „Veniţi la Mine (Iisus) toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine (Iisus), că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” Matei 11, 28-30). Da, într-adevăr că, jugul credinței în Dumnezeu este ușor pentru că nu trebuie plătit nici un tribut, nici un preț, căci l-a plătit Hristos Domnul prețul salvării omenirii din moarte în Jertfa Sa (1 Tim. 2, 6) pe Crucea Golgotei!.

Omul în necredința și neiluminarea lui, din cauza păcatului în care trăiește, cârtește și întreabă de ce trebuie să sufere în boala aceasta de acum? Iar Domnul îi răspunde omului prin întrebarea: „Unde este credinţa voastră?” (Luca 8, 25). Așa aflăm că, necredința popoarelor este cauza. Dovadă că Milostivul Dumnezeu, Care este iubire (1 Ioan 4, 16), ar ierta popoarele dacă s-ar întoarce la credință, este cetatea Ninive, capitala Imperiului Asirian, de altă dată, la care Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ioan, cu mesajul, zicând: „Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!” (Iona 3, 4). La această vestire s-a coborât de pe tron și regele Ninivei și a intrat în post și rugăciune împreună cu poporul și Dumnezeu a primit pocăința și întoarcerea lor, în descoperirea Scripturii: „Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele” (Iona 3, 1-10) și i-a iertat și le-a continuat viața pe pământ.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Mr. Trump, a ținut o Cuvântare pentru Sfintele Paști din acest an al durerii, și nu putem să nu ne oprim la câteva cuvinte din Cuvântarea lui către popor când a zis: „În această zi de Vinerea Mare, creștinii din întreaga lume își aduc aminte de suferința și moartea de pe Cruce a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În Duminica Paștelui, vom sărbători glorioasa Lui Înviere. În acest moment Sfânt, națiunea noastră este angajată într-o bătălie ca niciodată - inamicul invizibil. Curajoșii noștri medici, asistenți medicali și cadrele medicale de prim ajutor – luptă pentru a slava viața. Muncitorii noștri lucrează contra cronometru pentru a livra materiale medicale critice... Deși nu vom putea să ne întâlnim împreună unii cu alții, așa cum am făcut în mod obișnuit de Paști, putem folosi acest timp sacru pentru a ne concentra pe Rugăciune, reflecție, și creștere în relația noastră personală cu Dumnezeu, atât de important. Îi rog pe toți americanii să se roage ca Dumnezeu să ne vindece națiunea.” (citat din Cuvântul, Mr. Trump, de Paștile anului 2020)

Biserica Ortodoxă în fiecare an, declară Săptămâna Patimilor Domnului ca, Zi de Rugăciune în toate națiunile Ortodoxe. Și cred că și celelalte Bisericii creștine procedează la fel. Și a zis Domnul: „Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi acea vreme” (Marcu 13, 33). Și dacă Bunul Dumnezeu mai ține lumea aceasta, este pentru că mai are suflete care se roagă din inimă și cu credință. Lumea vorbește numai de căderea economiei în aceste vremuri și că nu vor mai avea bani! Nu vorbesc de căderea sufletului în necredință decât puțini, deși vedem cu toții cum putem pleca într-o zi și să rămână toate: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Aceasta trebuie să fie prioritatea.

Săptămâna Sfintelor Patimi ale Domnului Iisus Hristos, este Săptămâna Crucii Domnului pentru noi și a lumii întregi mântuire, să venim dar să-L însoțim pe Hristos Mântuitorul lumii și al nostru al fiecăruia, care suferă în locul nostru, pe drumul Golgotei, cu rugăciunea tâlharului de-a dreapta: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta”. Și Domnul, Care plânge pentru noi, ne va răspunde ca tâlharului: „Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23, 42-43)

Astfel, marele Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, încurajează pe cei credincioși, zicând: „Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi” (Luca 8, 50), dar și pe cei necredincioși, Domnul îi încurajează, că dacă se întorc la credință și pocăință, zicându-le la fel: „Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi” (Luca 8, 50), pentru că El nu are pe nimeni de pierdut ci, de salvat de la orice primejdie și boală de moarte ca de la acest virus. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia..., Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău” (Psalm 90, 7-11). Pentru că „tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui” (Fapte 2, 21).

Să încheiem cu Rugăciune, pentru că numai Rugăciunea multora din popoarele universului, salvează lumea: Doamne, Dumnezeul nostru în Sfântă Treime: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțită, O Dumnezeire, o putere și o Împărăție, tămăduiește-ne sufletele și trupurile și țările la toate popoarele din lume, de la toate Virusurile necredinței și păcatelor, cât și de la Virusul morții de acum, că Tu ești, Dumnezeule Atotmilostiv, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe și a toate popoarele.

Doamne, Isuse Hristoase, Care ești Paștile nostru și marele Dumnezeu și Mântuitor (Tit 2, 13) a toate popoarele, și plângi pentru suferința și moartea multora de acum, caută cu milostivire și primește rugăciunile Bisericilor și a celor ce se roagă după cuvântul Tău: „că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu (Iisus), acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 19-20), și ne iartă și înlătură acest Virus al morții de la popoarele Tale, pentru care ai murit și ai Înviat, ca să nu pierim în fărădelegile noastre, ci mai dă-ne timp de pocăință spre slava numelui Tău. Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! Amin.