"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Iar el (îngerul) le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16, 6)

Învierea din morții al Domnului Iisus Hristos, așa cum a fost vestită de înger acum două mii de ani, prima data femeilor mironosițe care au mers la Sf. Mormânt al Domnului, zicându-le: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16, 6), este marele eveniment, cu valoarea faptului unic în istoria omenirii sub soare, care merge în istorie în toate generațiile prin providența divină, vestind Adevărul veșnic: Hristos a Înviat! Adevărata Înviat!

Așa ne vestește îngerul lui Dumnezeu de Sfintele Paști și în aceste vremuri ale pandemiei anilor 2020 și 2021, cu virusul morții și nouă și tuturor popoarelor lumii: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!” (Marcu 16, 6). Primind, cu credință puternică, popoarele lumii, această veste din cer de la Dumnezeu că, Iisus Hristos a Înviat! Și răspunzând cu credință: Adevărat a Înviat!, au spulberat din inimi frica de virusul corona și au înlocuit frica cu credința în Învierea lui Hristos, chezășia învierii noastre, atât în viața această din orice pericole de boli, cât și în ziua cea de Apoi a judecății. Dar trebuie să ne punem întrebarea: Oare noi Îl căutăm pe Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru, Iisus Hristos, cum L-au căutat femeile mironosițe? Iar dacă nu am pornit încă pe drumul Bisericii al căutării Domnului Iisus Hristos, Salvatorul nostru din toate necazurile, să nu mai amânăm ca să nu fie prea târziu.

Prin urmare, precum venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ca Om, prin întrupare de la Duhul Sfânt și din Pururea Fecioara Maria (Matei 1, 18; Luca 1, 35), ne-a adus vestea prin înger (de Crăciun), zicând: „Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11), tot așa aflăm că ne vestește îngerul și de Sfintele Paști, zicând: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!” (Marcu 16, 6), ceea ce înseamnă că, El, Hristos Domnul: „va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în voi” (Rom. 8, 11). La fel, de Sf. Paști, Hristos Cel Înviat aduce în lume și mesajul păcii, la prima arătare Apostolilor, când le-a zis: „a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (Ioan 20, 19).

Pentru a ne încredința de acest adevăr, trebuie să apelăm la credința în Dumnezeu, care ne v-a aduce Lumina Învierii lui Hristos să ne ilumineze, pentru a putea înțelege că prim acest adevăr divin și să ne păzească de orice rău și de orice boli, mai ales în aceste vremuri. Pentru aceasta trebuie să pornim și noi cu credință spre Slujba Învierii lui Hristos la Biserică în noaptea de Sf. Paști, după cum au plecat femeile mironosițe la Sf. Mormânt a lui Hristos, în prima zi a Învierii, Duminica. Așa vom afla cine este Paștile nostru?, după revelarea Scripturi generațiilor, zicând: „Paştile nostru Hristos (care) S-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5, 7), pe Crucea Golgotei, plătind astfel prețul de răscumpărarea de sub moartea păcatelor și de sub toate relele care vin în viață.

Așa la Biserică vom auzi vestirea: Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! Și odată cu aceasta vom înlocui frica de virusul corona cu credința în Dumnezeu, care ne va aduce însoțirea lui Hristos cel Înviat, după cuvintele lui: „iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20), și nimic rău nu ni se poate întâmpla, după cuvintele lui Hristos Cel Înviat, Care ne zice, că ceea ce: „La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă” (Matei 19, 26), să ne păzească de orice viruși ai bolilor și morții și să înlăture pandemia.

Adevărul Învierii lui Hristos, în prezentarea Evangheliilor, ca să Nu ne temem, ci să credem

Sf. Evanghelist Marcu, de la care a am început mai sus, prezintă generațiilor Adevărul Învierii lui Hristos, a treia zi din morți (1 Cor. 15, 4), astfel: „Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16, 1- 6). Apoi, au primit de la înger porunca vestirii Învierii: „Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus” (Marcu 16, 7)

În această Evanghelie, aflăm deodată de trei femei, care au primit vestea Învierii lui Hristos de la îngeri și care au văzut mormântul gol! Ele care se îngrijorau pe cale că, cine le va prăvăli piatra de la ușa Mormântului, ca să împlinească misiunea tradiției, au găsit piatra răsturnată și au văzut un tânăr îmbrăcat în veșmânt alb, care era îngerul lui Dumnezeu ca, să le vestească adevărul Învierii. Deci, mărturisirea a trei persoane, care au primit vestea Învierii lui Hristos și au văzut Mormântul gol, este un adevăr ce nu se poate contesta, după cuvintele Lui Iisus: „ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul (adevărului)” (Matei 18, 16). După asemenea mărturii de mai multe persoane, stă judecata la toate tribunalele istoriei.

Sfântul Ap. și Evanghelist Matei, descrie adevărul Învierii lui Hristos la fel cu, plecarea femeilor mironosițe la Sf. Mormânt al lui Hristos, dis-de-dimineață (Duminica), deosebirea este în prezentarea îngerului care le-a vestit, zicând: „Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut” (Matei 28, 1-6).

Deci la fel, mesajul îngerului de la Dumnezeu către femeii este: „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut” (Matei 28, 1-6). Învierea lui Hristos este un permanent azi, cât și mesajul îngerului către toate generațiile: „Nu vă temeți”, și odată cu spulberarea fricii din inimi de corona virus, cât și de alte rele și înlocuirea cu credința în Învierea lui Hristos, îngerul ne dă și nouă porunca ca femeilor mironosițe, să mergem și să vestim adevărul Învierii, zicând: „Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea” (Matei 28, 7). Vestirea pe scurt a Adevărului Învierii din partea noastră peste veacuri este: „Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat” (din Troparul Învierii).

Cine v-a mărturisi adevărul Învierii și Hristos Mântuitorul v-a mărturisi pentru El, după cum ne asigură, zicând: „Oricine va mărturisi pentru Mine (Iisus) înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33). Să luăm aminte că, pandemia a venit pentru că popoarele s-au lepădat de mărturisirea cu credință Adevărului căci, Hristos a Înviat!, pentru trezire și întoarcere la Credința în Dumnezeu și nelegalizarea păcatelor ci, susținerea Legilor morale, care sunt revelate pentru sănătatea popoarelor.

Sf. Evanghelist Luca, prezintă adevărul Învierii lui Hristos la fel, cu plecarea femeilor mironosițe la Sf. Mormânt al lui Hristos, în prima zi a săptămânii (Duminica) după tradiție, în prezentarea Scripturilor: „Şi au găsit (femeile) piatra răsturnată de pe mormânt. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare (îngerii). Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea” (Luca 24, 1-6).

Sf. Luca nu mai prezintă mesajul de la îngeri: „Nu vă temeți”, ci caută să aducă și alte mesaje pe care le-au zis îngerii femeilor, nemenționate de ceielalți: „De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a scula. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea” (Luca 24, 1-6), despre Învierea Sa că, Îl vor omorî dar a treia zi va Învia (Marcu 10, 33-34). La fel, vedem că și Sf. Evanghelist Luca, descrie ca Sf. Ap. și Evanghelist Matei și Marcu cum, femeile au găsit Sf. Mormânt al lui Hristos gol!, ceea ce constituie dovada Învierii lui Hristos din Mormântul săpat în piatră unde fusese pus Vinerea, după răstignire și moartea ca Om pe Cruce.

Că nu a murit pe Cruce Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care nu poate muri, pentru că este Dumnezeu, ci a murit Fiul Omului, Iisus Hristos, Care este și Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Care S-a născut ca Om din Pururea Fecioara Maria prin zămislire de la Duhul Sfânt (Matei 1, 18; Luca 1, 35).

Iar femeile au dus vestea ucenicilor și celor pe care i-au întâlnit, după Scripturile care descoperă generaților, zicând: „Şi întorcându-se (femeiile) de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Iar ele erau: Maria Magdalena, şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea” (Luca 24, 9-10).

Sf. Ap. și Evanghelist Ioan, prezintă adevărul Învierii Domnului, zicând: „Iar în ziua întâia a săptămânii (Duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus” (Ioan 20, 1-2).

Deci, Sf. Ioan menționează numai pe Maria Magdalena pentru că trecuse ceilalți Evangheliști pe celelalte femei, dar ne descoperă un amănunt important, cum a mers imediat și a vestit pe Petru și pe Ioan, zicând: „Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus” (Ioan 20, 2), care venind au găsit Sf. Mormânt al lui Hristos, astfel: „Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic (Ioan) şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic (Ioan), alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut” (Ioan 20, 3-8).

Așadar, aflăm că, numai după ce au văzut mormântul gol Petru și Ioan, au crezut, căci Hristos Iisus a Înviat! Deci, ca martori oculari a vederii Sf. Mormânt gol, din care a Înviat Hristos și a giulgiurilor în care a fost înfășurat puse jos, și mahrama înfășurată și pusă la o parte, sunt și doi bărbați: Petru și Ioan, alături de femeile mironosițe, ceea ce dovedește încă odată în plus Adevărul incontestabil al Învierii lui Hristos, văzut de mai multe persoane. Toate acestea sunt dovezi ale Învierii lui Hristos, care ne întăresc și ne țin neclintiți în mesajul îngerilor: „Nu vă temeți!” și „De ce căutaţi pe Cel viu (Hristos) între cei morţi?”. Hristos a Înviat din morți și cu moartea pe moarte călcând, a dăruit viață lumii Sale.


Câteva din arăturile lui Hristos după Înviere, ca dovezi să nu ne temem, ci să credem în Înviere

Da, arătările lui Hristos după Învierea Sa, sunt evidențe doveditoare pentru toate generațiile, în special pentru necredincioși,  să creadă în adevărul Învierii lui Hristos că El este viu în veci, și crezând să știe că au un Mântuitor sub soare și să nu ne temem de pandemia vremii sau alte rele și așa vom avea viață în noi, după revelarea Scripturii: „Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 31)

Arătarea Domnuluii Mariei Magdalena. Prima arătare, a lui Iisus Hristos după Înviere, a fost către Maria Magdalena, după descoperirea Scripturilor, zicând: „Şi s-au dus ucenicii (Petru și Ioan) iarăşi la ai lor. Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis” (Ioan 20, 10-18).

Am prezentat toate Scripturile, care descriu așa de minunat arătarea Domnului Iisus Hristos după Înviere, Mariei Magdalena, mai întâi, pentru a cunoaște cu amănunte cum, cum a avut loc arătarea și pentru că Domnul zice: „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29). În Scripturile din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu,  pentru că: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate” (2 Timotei 3, 16), despre care Hristos Domnul zice generațiilor că: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele (ale lui Iisus Hristos, Dumnezeu) nu vor trece” (Marcu 13, 31).

Arătarea lui Hristos Cel Înviat femeilor mironosițe: „Iar plecând ele (femeile mironosițe) în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea” (Matei 28, 8-10). Așa se arată Domnul Cel Înviat tuturor, care merg să propovăduiască Evanghelia Învierii, zicându-le la fel: „Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei” (Matei 28, 10). Deci, Iisus ca Om, ne numește frații Lui!  Ce poate vrea omul oare mai mult? De cât al chema Iisus, fratele Lui!

Arătarea Domnului Apostolilor, în prima zi a Învierii, după descoperirea Scripturilor, zicând: „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (Duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 19-23)

Această arătarea a lui Hristos cel Înviat Apostolilor, a spulberat frica din inimile lor și s-au bucurat văzând pe Domnului și mâinile și coasta Sa, cu semnele de la răstignire. La această arătare, Hristos Mântuitorul a adus pace ucenicilor, pe Duhul Sfânt prin suflarea asupra lor și puterea de a ierta păcatele oamenilor și de a le ține, după cum am citit în Scripturile de mai sus.

Arătarea Apostolilor cu Toma. O altă arătare a lui Hristos Domnul Cel Înviat este când, s-a arătat Apostolilor fiind cu Toma împreună, în prezentarea Scripturilor: „Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus (în prima zi a săptămâni, Duminica, când a Înviat). Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 24-25).

Apostolul Toma nevoind să creadă, până va vedea, iată că Domnul aduce o dovadă a Învierii Sale prin Toma de a vedea așa cum vrea omul, arătându-se Apostolilor cu Toma, astfel: „Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 24-29). Dacă nu vom crede în adevărul Învierii lui Hristos, vom sta și noi mai departe închiși în casele noastre de frica pandemiei și a Cezarilor, ca și Apostolii de frica iudeilor.

Și la această arătare, Domnul aduce mesajul păcii, zicându-le Apostolilor: „Pace vouă!”, și Invitarea lui Toma, zicând: „Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios”. După aceasta Toma a exclamat și a mărturisit Dumnezeirea lui Iisus Hristos, când a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. De aici să luăm aminte, la cuvintele Domnului către Toma: „şi nu fi necredincios ci credincios”, pentru că acestea sunt cuvintele pe care le zice Hristos Dumnezeu tuturor din toate generațiile: „şi nu fi necredincios ci credincios” (Ioan 20, 27), pentru că de la necredința generațiilor vin dezastrele în univers, ca pandemia de azi. Și în același timp, Domnul fericește pe cei cu nu mai pot să vadă arătarea lui Hristos Cel Înviat ca atunci, zicând: „Iisus I-a zis (lui Toma): Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 24-29). Astfel, fericiți sunt toți din toate generațiile, care nu văd semnul cuielor la Domnul, ca Toma, dar cred în adevărul Învierii lui Hristos și așa au viață în numele Lui (Ioan 20, 30-31).

Și încheie, Sf. Ap. și Evanghelist Ioan această arătare, zicând: „Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 30-31). Deci, numai cei care vor crede în adevărul Învierii lui Hristos vor putea avea viață în numele Lui. Și mai zice Sf. Ap. și Evanghelist Ioan: „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris. Amin” (Ioan 21, 25). „Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 30-31).

Arătarea lui Hristos Domnul la peste 500 de persoane de odată în Ierusalim! Din cele douăsprezece arătări după Înviere ale Domnului Hristos Apostolilor și mulțimilor de oameni, iată una care nu poate fi tăgăduită, pentru că ceea ce văd sute de oameni este un adevăr incontestabil în istorie, despre care Scriptura descoperă, zicând: „În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit” (1 Cor. 15, 6). Această arătare a lui Hristos a fost în Ierusalim, pe care Sf. Apostol Pavel o propovăduiește și în Grecia, orașul Corint, și spunând că mulți mai trăiau și atunci, dintre cei care au văzut arătarea lui Hristos, și puteau să meargă să vorbească cu ei.

Dar adevărul Învierii lui Hristos, nu îl găsim numai în prezentarea Evangheliilor, cu autoritatea Dumnezeiască, ci și în analele istoriei Imperiului Roman de atunci. Pilat era guvernatorul trimis de Cezarul de la Roma ca să conducă Provincia Iudeea. Istoricul evreu Iosif Flaviu, mărturisește în Istoria lui despre Iisus Hristos și Învierea Sa din morți. La aceasta se adaugă toate scrierile de două mii de ani, despre evenimentul Învierii lui în Hristos Iisus în Ierusalim.


Negarea nereușită în istorie a adevărului Învierii lui Hristos

Iată prima negare nereușită a adevărului Învierii lui Hristos, chiar în prima zi a Învierii, în prezentarea Scripturilor care zic: „iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi” (Matei 28, 11-15)

Așa aflăm, prin Scripturile de mai sus, cum au fost plătiți și străjerii de la Sf. Mormânt al lui Hristos să mintă, cum a fost plătit și Iuda vânzătorul și trădătorul, cu treizeci de arginți (Matei 26, 15), ca să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos. Iată sfârșitul trădătorului Iuda Iscarioteanul după descrierea Scripturilor: „Şi, legându-L (pe Iisus), L-au dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit (Iisus), s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat!” (Matei 27, 2-5). Așa sfârșesc rău, toți trădătorii în istorie.

Ostașii care au păzit Mormântul lui Iisus Hristos și au primit să fie mituiți cu bani și să spună „că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam”, era o minciună pe care nu o putea crede nimeni pentru că Mormântul lui Iosif din Arimateea, în care L-au pus mort pe Iisus Hristos, Omul, era săpat în stâncă și au prăvălit o piatră grea la ușa Mormântului, care a fost pecetluită (Matei 27, 66) și care nu se putea ridica, după cum prezintă Scripturile, astfel: „Şi L-a pus (pe Iisus) în mormântul nou al său (Iosif din Arimateea), pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus” (Matei 27, 60). Bătrânii, care au ținut sfat și au dat bani străjerilor care au păzit Mormântul lui Iisus, le-au zis: „Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca” (Matei 28, 11-15). Așa se lasă dregătorii în istorie înduplecați pentru funcții cu minciuni și nu mărturisesc adevărul și apoi cad pe propriile compromisuri.

Așa s-au ridicat mulți în istorie cu filozofiile și ideologiile lor rătăcitoare și ateiste, să nege în diferite chipuri false, în cele douăzeci de secole, adevărul Învierii lui Hristos, dar nu au reușit și dovadă este Biserica cu preoții și credincioșii ei, care merg în istorie înainte prin toate persecuțiile religioase, după cuvintele lui Hristos Cel Înviat: „voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18), pentru că se adeveresc alte cuvinte: „iată Eu (Iisus) cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20). Așadar, să nu ne lăsăm mituiți cu minciuni de filozofiile și ideologiile rătăcitoare despre adevărul Învierii lui Hristos și despre pandemie și vaccinuri, ci să rămânem la adevărul adevărat despre ele. Să urmăm Scriptura care ne previne, zicând: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8)

Să primim și noi, dar, și să ne ancorăm în mesajul lui Hristos Domnul Cel Înviat, către femeile mironosițe: „Bucuraţi-vă!” și „Nu vă temeţi”, și să ne închinăm Lui, ca ele, după Scriptura: „Iar ele (femeile), apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei” (Matei 28, 9-10), și El va fi cu noi, după cuvintele Lui: „iată Eu (Iisus) cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20). Hristos Dumnezeu fiind cu noi, nimeni nu ne poate sta împotrivă, după cum zice: „Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă” (Matei 19, 26). Și ne mai descoperă Scriptura ca să nu ne temem, zicând: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Iacov 4, 6). Cezarii persecutori au păcatul mândriei, dar creștini au virtutea smereniei în urma căreia primesc harul lui Dumnezeu și biruiesc.