"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu prilejul inaugurării expoziției virtuale dedicate aniversării a 140 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat un mesaj cu prilejul inaugurării expoziției virtuale dedicate aniversării a 140 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii, alături de ambasadorul SUA la București Adrian Zuckerman și de asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA Philip T. Reeker.

Regăsiți mai jos transcrierea mesajului  ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu (versiunile în limba română și engleză) și linkul video unde pot fi urmărite mesajele celor trei demnitari și expoziția virtuală

Mesajele și expoziția virtuală pot fi urmărite aici - https://www.youtube.com/watch?v=XNR4a5XB5s4&feature=youtu.be

Exponatele pot fi vizionate și aici - http://www.mae.ro/sites/default/files/file/expo_online_140_ro_us.pdf

 

Astăzi, 14 iunie 2020, aniversăm 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Statele Unite ale Americii. În drum spre București, unde urma să preia conducerea legației SUA, diplomatul Eugene Schuyler îi scria secretarului de stat american Evarts: „…mă simt onorat în cel mai înalt grad de a fi primul american căruia i se încredințează misiunea de a începe relații diplomatice regulate în această țară. Nu voi precupeți nimic pentru a promova bunele relații între cele două țări”.

De la momentul istoric din 1880, generații de diplomați români și americani, oameni politici, militari, personalități istorice, culturale și academice sau membri ai comunităților româno-americane și de afaceri, au dus mai departe angajamentul exprimat acum 140 de ani de Eugene Schuyler. Pe contribuțiile lor se fundamentează relația privilegiată dintre statele noastre, așa cum o cunoaștem astăzi: o relație de prietenie profundă și un Parteneriat Strategic orientat spre viitor, valoros și solid, în cadrul familiei transatlantice.

Marcarea acestei aniversări are loc într-un moment în care cooperarea strategică dintre România și Statele Unite ale Americii se află la cel mai înalt nivel de excelență, aspect confirmat și cu ocazia vizitelor pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis, le-a făcut la Casa Albă în 2017 și 2019, precum și de Declarația comună a celor doi șefi de stat din 20 august 2019, care dezvoltă domenii cheie ale Parteneriatului Strategic. Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ocupă un loc central în arhitectura politicii externe și de securitate a României, fiind unul dintre cei trei piloni importanți ai politicii externe a țării noastre, alături de creșterea rolului și importanței României în cadrul Uniunii Europene și NATO, împărtășind angajamentul pentru democraţie şi voinţa de a răspunde provocărilor şi ameninţărilor comune.                                 

Credibilitatea și predictibilitatea construite în relația cu partenerul nostru strategic s-au dovedit cruciale în adaptarea la evoluțiile din mediul de securitate global și regional. Cooperarea dezvoltată de România și Statele Unite în cadrul NATO, în misiunile din Afganistan, sau în regiunea de interes strategic comun a Mării Negre, precum și prin gestionarea provocărilor noi la adresa securității, au condus la aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului nostru Strategic în toate dimensiunile sale. Mai mult, în situațiile care testează astăzi reziliența sistemului sanitar, cum este cazul actualei pandemii, România și Statele Unite s-au sprijinit reciproc, prin demersuri de repatriere a propriilor cetățeni aflați în situații dificile,  prin schimb de experiență și susținere prin deplasarea unei echipe medicale militare române în SUA, sau prin transportul de urgență, cu sprijinul Statelor Unite, al unei cantități considerabile de echipamente medicale de protecție.

Adăugarea de noi domenii de interes comun sub egida Parteneriatului Strategic demonstrează vitalitatea și viitorul acestui format structurat de cooperare.

De-a lungul carierei mele diplomatice am avut onoarea de a contribui, alături de colegi români și americani, la consolidarea și dezvoltarea acestui Parteneriat. Am avut ocazia unică de a participa la transformarea unor concepte și idei în realități și proiecte concrete, care contribuie semnificativ la securitatea și prosperitatea României, a Statelor Unite, a regiunii Mării Negre, precum și a familiei transatlantice din care țările noastre fac parte. Sunt onorat că am negociat pentru România Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, din 13 septembrie 2011, un document de referinţă care sintetizează remarcabil esenţa relaţiilor dintre cele două ţări și primul document politic bilateral care consemnează Parteneriatul Strategic dintre țările noastre. De asemenea, am avut prilejul să conduc echipa care a negociat Acordul privind amplasarea în România a elementelor scutului antirachetă la baza Deveselu,  semnat tot în 13 septembrie 2011, unul dintre proiectele cele mai importante ale dimensiunii politico-militare a Parteneriatului Strategic, care ilustrează angajamentul ferm şi durabil al Statelor Unite pentru securitatea României.

La acest moment aniversar, rememorăm puncte esențiale care au marcat relația noastră bilaterală: de la momentul când primii trimiși diplomatici americani au sosit într-o Românie independentă, la rolul jucat de Statele Unite în confirmarea internațională a Marii Uniri, și trecând prin susținerea acordată de Statele Unite după 1989, pe parcursul reintegrării României în locul său binemeritat în comunitatea occidentală, proces care a culminat cu aderarea la NATO și UE și lansarea unei relații de Parteneriat Strategic între Statele Unite și țara noastră.

Astăzi, mai mult ca oricând, ca ministru al afacerilor externe al României și ca diplomat român, consider extrem de important și prioritar să continuăm efortul susținut de a aprofunda și dezvolta Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite ale Americii, spre beneficiul direct al cetățenilor români, al securității și prosperității lor.

Vă invit ca, prin vizionarea expoziției online realizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin Arhivele Diplomatice și în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, să descoperim, sau, uneori, să re-descoperim, toate aceste momente și personalități din istoria relațiilor bilaterale de 140 de ani și, de asemenea, din istoria Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

La mulți ani, România!

La mulți ani, Statele Unite ale Americii!

 

***

(versiune în limba engleză)

 

Today, June 14, 2020, we are celebrating 140 years since the establishment of diplomatic relations between Romania and the United States of America. On his way to Bucharest, where he was due to take over the leadership of the U.S.A. legation, the diplomat Eugene Schuyler wrote to U.S. Secretary of State Evarts: “… I feel the highest honor to be the first American entrusted with the mission to initiate regular diplomatic relations with this country. I will not spare anything to promote good relations between the two countries.

         Since the historical moment of 1880, generations of Romanian and American diplomats, politicians, soldiers, historians, cultural and academic personalities or members of the Romanian-American and business people communities, have carried forward the commitment expressed by Eugene Schuyler 140 years ago. Their contributions are at the foundation of the privileged relationship between our states, as we know it today: a solid friendship and a valuable and consistent, future-oriented Strategic Partnership, within the Transatlantic family.

          The celebration of this anniversary takes place at a time when the strategic cooperation between Romania and the United States of America is at the highest level of excellence, which was confirmed during the visits paid by the President of Romania, Mr. Klaus Iohannis, at the White House in 2017 and 2019, as well as by the Joint Declaration of the two Heads of State on August 20, 2019, which developed key dimensions of the Strategic Partnership. The Strategic Partnership between Romania and the United States of America  has a central position in the architecture of Romania's foreign and security policy, being one of the three important pillars of our country’s foreign policy, alongside with maximizing the role and importance of Romania within the European Union and NATO, representing a shared engagement for democracy and the will to address common challenges and threats.

The credibility and predictability built in relation to our Strategic Partnership proved to be crucial in adapting to the evolutions of the global and regional security environment. The cooperation developed by Romania and the United States within NATO, during the missions in Afghanistan, or in the joint strategic interest region of the Black Sea, as well as through addressing new threats to our security, have led to the deepening and developing of our Strategic Partnership in all its dimensions. Furthermore, in situations that test, currently, the resilience of the sanitary system, as it is the case of the current pandemic, Romania and the United States have supported each other through the efforts of repatriation of their citizens in difficult situations, through good practice exchanges and support through the deployment of a Romanian military medical team to the U.S.A., or through the emergency transport, with the support of the United States, of a considerable amount of medical protective equipment.

The addition of new areas of common interest under the auspices of the Strategic Partnership demonstrates the vitality and future of this structured format of cooperation.

Throughout my diplomatic career, I had the honor to contribute, together with Romanian and American colleagues, to the strengthening and development of this Partnership. I had the unique opportunity to participate in the transformation of concepts and ideas into reality and concrete projects, which significantly contributed to the security and prosperity of Romania, the United States, the Black Sea region, as well as of the transatlantic family to which both our countries belong to. I am honored that I negotiated, on behalf of Romania, the Joint Declaration on Strategic Partnership for the 21st Century, of September 13, 2011, a milestone document which remarkably summarizes the essence of the relations between the two countries and the first bilateral political document that mentions the Strategic Partnership between our countries. At the same time, I had the privilege to lead the team which negotiated the Agreement on the deployment in Romania of the ballistic missile defense system on the Deveselu base, signed also on September 13, 2011, one of the most important projects within the politico-military dimension of the Strategic Partnership, which illustrates the firm and enduring commitment of the United States for Romania’s security. 

On the occasion of this anniversary, we are looking back on the milestones which marked our bilateral relation: from the moment when the first American diplomatic envoys arrived in an independent Romania, to the role played by the United States with regard to the international recognition of the Great Union, and going through the support granted by the United States after 1989, during the rightful return of Romania within the Western community, a process which peaked with the accession to NATO and to the EU, and the launching of a Strategic Partnership relationship between the United States and our country.

Today, more than ever, in my capacity as Minister of Foreign Affairs of Romania and as Romanian diplomat, I consider of utmost importance and a priority to continue the sustained effort to deepen and develop our Strategic Partnership with the United States of America, to the direct benefit of the Romanian citizens, for their security and prosperity.

I invite you, by watching the online exhibition put together by the Ministry of Foreign Affairs, through its Diplomatic Archives, and in partnership with the Embassy of the U.S.A. in Bucharest, to discover or sometimes to re-discover all these moments and personalities in the 140 years old history of our bilateral relations and of the history of the Strategic Partnership between Romania and the United States of America.

Happy Anniversary, Romania!

Happy Anniversary, United States of America!