"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: „Trimite oameni să spioneze țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel; din fiecare seminție a părinților lor să trimiți un om, fiecare dintre ei un conducător”. Numeri 13: 1-2
“Ei au zis: “ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe cari i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.” ( NUMERI 13:27-32)

Domnul a zis: “Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” (Luca 22:31-32).

„Și fără vărsare de sânge, nu este iertare” (Ev.9:22b)

INTRODUCERE

Pentru noi creștinii, Vinerea Mare este o zi crucială a anului, deoarece comemorăm ceea ce credem că este cea mai importantă zi din istoria omenirii. În Vinerea Mare ne amintim de ziua în care Domnul Isus  Christos a suferit de bunăvoie și a murit prin răstignire ca jertfă supremă pentru păcatele noastre (1 Ioan 1:10).

“În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim; şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat, şi mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis: “Ce vorbe sunt acestea pe cari le schimbați între voi pe drum?” şi ei s-au oprit, uitând-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: “Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”- Luca 24: 13-35

 „În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, şi a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat, când l-a văzut; şi l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: “Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.” Luca 1:10-14

Mai era acolo şi o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă, şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă, şi fiind în vârstă de optzeci şi patru ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în același ceas, şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Luca 2:36-38

“Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea. Pe când intra într-un sat, L-au întimpinat zece leproși. Ei au stătut departe, şi-au ridicat glasul, şi au zis: “Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” Când i-a văzut Isus, le-a zis: “Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.

Texte biblice: Geneza 30:13, 35:26; 49:20; Deuteronom 33:24, 25 (Luca 2:36; Apocalipsa 7:6).

Cuvânt de Aur: „Mai era acolo și o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă, și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă, și fiind în vârstă de optzeci și patru ani, Ana nu se depărta de Templu, și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas, și a început să laude pe Dumnezeu, și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

Un frumos exemplu de supunere fără teamă

 „Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau în Dumnezeu, şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea “domnul ei”.

Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.” (1 Petru 3:5-6).

 „Prin credinţă şi Sara, cu toată vîrsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămînţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. ” (Evrei 11:11-12).

Spuneţi fiicei Sionului: "Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe."Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.