"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

"După ce voi învia, voi merge înaintea voastră... " Matei 26:32

"şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. " Romani 8:11

INTRODUCERE

În doctrina multor religii chiar mai vechi decât creştinismul se găseşte conceptul de “nemurirea sufletului”- sufletul omului este nemuritor. Unele dintre religii aveau chiar idea că vreunul dintre zei a fost omorât şi a inviat, dar nicidecum nu exista conceptul de invierea muritorilor cu trupuri cu tot. Conceptul ca trupul si sufletul vor deveni nemuritoare este unic, este specific crestinismului.

 


Nimeni nu poate înţelege cu adevărat Biblia şi promisiunile facute in ea daca nu înţelege înviere, pentru că aceasta este cea mai mare promisiune şi speranţă oferite de Dumnezeu omului.

Religiile antice, filozofii greci și romani credeau doar în nemurirea sufletului. Pentru ei trupul era rău și nu era nevoie de el după moarte. Doar în creştinism, trupul uman are o deosebită însemnătate și după înviere.


Trupul uman a fost făcut de Dumnezeu Însuși. El a suflat duh de viață în capodopra creațiunii Sale, și chiar mai mult decât atât spune înteleptul Solomon, a pus în el chiar și gândul vesniciei.


Când “Cuvântul s-a făcut trup” acest trup uman a fost și mai mult onorat prin intrarea dumnezeirii în carne (Ioan1:14). Și astfel divinitatea și materia s-au unit pentru o vreme.


Î
nvierea morților va fi o atestare că creația lui Dumnezeu este bună. Chiar dacă prin păcat a cazut în corupție (degenerare) și apoi putrezire, prin Crucea Domnului Isus, Dumnezeu a pus capat acestui fenomen. În final va fi o completă reafirmare a creației, inclusiv trupurile umane pe care Dumnezeu le-a creat. Scriptura spune ca Dumnezeu este Dumnezeul celor vii (Mat. 22:32). Domnul Christos va “ridica” biserica la viață (1 Cor. 15; 1 Tes. 4:13-18).


Termeni şi definiţii:

Învierea - o tranziţie de la viaţa muritoare pe pământ, prin moartea fizica, la o noua, complet diferita, forma de viata nemuritoare. În multe texte biblice, Domnul Isus este obiectul acţiunii sale: "el se va ridica din morţi" (Marcu 8:31; 12:25, Ioan 11:23-24, etc). Iar în alte pasaje, Domnul Isus este obiectul acţiunii lui Dumnezeu: "el va fi înviat din morţi" (Marcu 12:26, ​​16:6, Luca 9:22, etc. Învierea nu este acelaşi lucru ca "resuscitare" sau "reanimare" a unui organism, nici cu "reincarnarea" sau "nemurirea" sufletului.

I. PROMISIUNEA ÎNVIERII

A. PROMISIUNEA FĂCUTĂ DE DUMNEZEU PRIN PROROOCII VT.

Pe parcursul Bibliei aflăm că mai mulți bărbați au prevăzut (și credeau în acest eveniment) posibilitatea invierii morților chiar dacă niciodată nu văzuseră sau nu auziseră despre aceasta, astfel,

Prin Moise. Prima promisiune făcută în această direcție o găsim în Gen.3:15. Sfânta Scriptură numește pe Eva ca fiind mama celor vii (Gen. 3:20) și menționează că Dumnezeu a făcut pe om din țărina pământului, și trupul acestuia va ajunge să fie glorificat.

Avraam afirma cu foarte mult timp înainte ca cineva să fi vorbit despre posibilitatea învierii morților: “Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. ” Ev.11:19

Iov spunea încă înainte de Isaia: știu că Răscumpărătorul meu este viu ș se va ridica odată pe pământ (Iov19:25,26).

Profetul Isaia… Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte!-Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, ceice locuiţi în ţărînă! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pămîntul va scoate iarăş afară pe cei morţi." Isaia 26:19

Viziunea lui Ezechiel din Valea plină de oasele uscate, revenind la viaţă prin Duhul lui Dumnezeu suflat peste ele (Ezechiel 37.. : 2b-6). Acest lucru nu poate fi o profeţie reală a învierii la fel de mult ca o figură de restaurare a unei naţiuni.

Daniel este un alt bărbat al credinței care vorbește despre înviere:

Mulţi din cei ce dorm în țârăna pământului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică” (Daniel 12:2).

Profeția aceasta s-a împlinit când mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor cari muriseră, au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfînta cetate, şi s-au arătat multora.” (Mat.27: 52,53).

Osea este prorocul care meționeză darea vieții înapoi după a treia zi. Referire directă la Domnul ISus ; "Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfîşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” (Osea 6:1-2).

David, regele poet a lui Israel are și el descoperire despre învierea din morți a Domnului Isus Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.” Psalmul 16:10

B. PROMISIUNEA FĂCUTĂ DE FIUL LUI DUMNEZEU DESPRE SINE ÎNSUȘI

Domnul Isus face promisiunea despre propria Sa înviere-
prezice atât moartea cât şi învierea Lui de trei ori în ultima parte a lucrării Sale, astfel:

#1(De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze. Matei 16:21);

#2 (Pe cînd stăteau în Galilea, Isus le-a zis: "Fiul omului trebuie să fie dat în mînile oamenilor.
23. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia." Ucenicii s-au întristat foarte mult
. Matei 17:22-23)

#3 (Pe cînd Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici, şi le-a zis: "Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mînile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osîndi la moarte, şi-L vor da în mînile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia." Matei 20:17-19;)

Deasemenea Domnul Isus a spus “Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentrucă Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:19).

În ziua înviereii îngerii răspund femeilor și ucenicilor ce au alergat la mormînt:

"Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; " Matei 28:6
Domnul Isus a folosit deasemenea vorbirea în pilde pentru a vorbi despre învierea sa în a treia zi atunci când evreii i-au cerut un semn. Isus le-a răspuns: "Distrugeţi templul acesta, şi îl voi ridica din nou în trei zile."

II. REALIZAREA ÎNVIERII

A. EXPERIMENTATĂ TEMPORAL

Dumnezeu folosind bărbați deosebiți a adus temporal la viața câteva persoane care au înviat în trupurile lor de naştere şi după un timp au murit din nou, astfel,

Ilie a inviat din morti fiul vaduvei din Sarepta Sidonului (1 Regi 17:17-22).

Elisei a inviat din morti fiul Sunamitei (2 Regi 4:32-35) și s-a atins de corpul unui mort acesta a inviat (2 Regi 13:20, 21).

Domnul Isus a înviat din morți fiul vaduvei din Nain (Luca 7:11-15), pe fiica lui Iair (Luca 8:41, 42, 49-55) și pe Lazar (Ioan 11:1-44).

O multime de sfinti au inviat din morti odata cu invierea Domnului Isus (Mat. 27:50-53).

Petru a inviat din morti pe Dorca (F.Ap 9:36-41) iar Pavel a inviat din morti pe Eutih (F. Ap 20:9, 10)

B. MANIFESTATĂ VEȘNICĂ

Domnul Isus Hristos este singura persoană care a înviat dintre cei morţi şi a cărui trup (primit de la Maria) a fost transformat într-un trup glorios (Matei 28:5-8; Marcu 16:6; Luca 24:5,6). Dar ca Planul lui Dumnezeu să ajungă la faza aceasta, Fiul Său, Co-Creatorul Universului trebuia să se facă om, să moară pentru păcatele omenirii, să învieze, şi astfel să învingă moartea.

"Nu te teme! Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. " Apocalipsa 1: 17b-18

C. REALIZATĂ,

De Dumnezeu Tatăl -Domnul omoară și înviaza…1 Sam 2 :6 ; Dumnezeu înviază morții… FA 26 :8

Dumnezeu L-a înviat din morți…Rom 10 :9

Prin agenția Duhului Sfânt: …Duhul Celui ce a înviat dintre cei morți… Rom 8 :11

Cu putere:.. să-L cunosc pe El și puterea învierii…Fil 3 :10

Domnul Isus a fost singurul care a primit un alt trup schimbat, adaptabil pentru mediul spre care va pleca peste câteva zile. Pavel îl numeste “pârga celor adormiți” făcând analogia cu ‘părga” secerisului ce se celebra simultan cu Paștele (1 Cor. 15:20-23). Trupurile inviate ca și ale Domnului Isus, nu mai pot păcătui și nici muri sau putrezi.

III. BENEFICIILE INVIERII

1. A validat persoana Domnului Isus (cine era El)

Prin învierea Sa din morţi, Domnul a apărat profeţia cu privire la învierea Sa din moartea fizica. Ca urmare, Hristos a arătat întregii lumi că El este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că promisiunile Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20).
" iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, " Romani 1:4

Cuvântul dovedit sau declarat înseamnă "a marca, pentru a defini, determină, decret" şi sugerează validarea sau confirmarea. Textul spune că minunile sublime a lui Cristos au fost efectuate în puterea Duhului Sfânt şi minunile Sale au dat mărturie despre faptul că El era Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:30-31).

Desigur, cel mai mare miracol al tuturor timpurilor este acela ca s-a dovedit ca El a fost Fiul lui Dumnezeu, prin învierea Sa din morţi. Acest pasaj biblic, de asemenea, învaţă că Hristos a fost validat oficial ca Fiu al lui Dumnezeu.
Învierea trupească a lui Hristos este importantă. Faptele Apostolilor 13:34-35 şi 37, care se bazează pe Psalmul 16:10, declară că trupul lui Isus nu a văzut putrezirea. Acest lucru indică faptul că trupul lui Hristos a fost pregătit pentru înviere după trei zile. Ştim déjà că Domnul Isus a avut un corp fizic, la înviere, pentru că El putea fi atins (Matei 28:9; Ioan 20:27, 29).

El Însuşi a spus că El a fost o persoană fizică, şi nu un spirit (Luca 24:37-40) şi El a avut, de asemenea, abilitatea de a mânca (Luca 24:41-43; Faptele Apostolilor 10:40-41). Mormântul gol nu a fost niciodată explicat decât prin învierea fizică a Domnului Hristos. Mormântul a fost sigilat cu sigiliul roman. Acesta a fost păzit de un detaşament de soldaţi romani şi o piatră mare a fost plasata în faţa intrării sale (Matei 27:65-66). Cu toate acestea, în dimineaţă de Paşti, soldaţii au fugit de frica pentrucă un înger puternic a prăvălit piatra şi trupul dispăruse din mormânt.
Numai învierea fizică validează
pretenţiile"  lui Hristos, ca a fost Fiul lui Dumnezeu, în trup uman aici, pe pământ (Ioan 2:19-21) şi confirmă că, de fapt, era Dumnezeu (Romani 1:4) sau Unul care împărtăşeşte existenţa lui Dumnezeu.

2. A autentificat afirmaţiile Domnului (ceea ce a proorocit El)
Învierea Domului Hristos în trup autentifică că tot ceea ce El a spus că va face referitor la învierea din morţi este adevărat (Ioan 2:18-22). În timpul slujirii Sale pământeşti, Hristos a profeţit că El va învia din morţi.
"De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze. " (Matei 16:21).

(Drept răspuns, Isus le-a zis: "Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica." (Ioan 2:19)

A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, şi i-au zis: "Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe cînd era încă în viaţă, a zis: "După trei zile voi învia.`Matei 27:62-63; sau,

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe cînd era încă în Galilea, (Luca 24:6)
Christosul, înviind din morţi, a împlinit această promisiune a învierii Sale sau altfel ar fi socotit ca mincinos. Adevărul este aceasta. Dacă Cristos nu ar fi înviat din morţi cum a promis, atunci El ar fi un mincinos și nebun.

Isus Christos a fost Cine a spus că a fost şi a făcut ceea ce El a pretins ca va face :"nu este aici: a înviat, după cum a spus. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul. "(Matei 28:6).
Cristosul a înviat din morţi pentru a apăra profeţiei Sa cu privire la învierea din morţi. Și ca urmare, El a arătat întregii lumi că este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că promisiunile Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20).

3. Pentru a dovedi mântuirea noastră (ceea ce a realizat EL)

Numai învierea trupească a Domnului Isus Christos ne poate da făgăduinţa mântuirii şi a vietii vesnice: "care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” Sau "şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră." (Romani 4:25)

Expresii de genul "Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.” (Ioan 3:16-18, 36) sunt construite pe temelia învierii Lui. Promisiunile cu privire la mântuire sunt valabile numai dacă El este Fiul lui Dumnezeu, care a înviat fizic din morţi, cum a promis

Sau un alt veset și mai clar:"Asta dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Domnul Isus, şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." (Romani 10:9)
În cele din urmă, numai învierea trupească ne asigură propria noastră înviere viitoare corporală din mormânt (1 Corinteni 15:22-23; Ioan 14:19). Domnul Isus a murit, dar El a înviat- viaţa I-a fost redată pentru a da viaţă şi mântuire celor care cred în El, şi prin credinţa în El să fim găsiți justificați în ochii lui Dumnezeu. A fost ridicat la DREAPTA lui DUMNEZEU și mijlocește pentru noi!... (Rom 8:34)

Învierea din morţi a Domnului Isus Hristos dovedește din plin că a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre şi ne poate salva acum de la iad. Evanghelia include mesajul că Isus a înviat a treia zi a ne asigura că păcatele noastre sunt iertate şi că suntem mântuiţi.
Învierea este dovada că Isus a plătit pedeapsa pe deplin pentru păcatele noastre şi că Tatăl a acceptat sacrificiul Său, în numele nostru. Pe scurt, Isus a înviat pentru a demonstra întregii lumi că Tatăl a acceptat jertfa Lui pentru păcat şi că El poate OFERI acum mântuirea întreagii omeniri.
"şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sînteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii
! "1 Corinteni 15:17-19

Biblia ne învaţă că moartea lui Hristos este izvorul mântuirii noastre (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14 - "răscumpărarea, prin sângele Lui") şi justificarea înaintea lui Dumnezeu (Romani 5:9 "neprihăniţi, prin sângele Lui "), în timp ce învierea lui Hristos devine o dovadă a mântuirii noastre şi o justificare înaintea lui Dumnezeu "care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. "(Romani 4:25).

Aceasta este ceea ce Romani 4:25 declară. Ştim că nu poate exista nici o justificare, fără răscumpărare (Romani 3:24), prin urmare, învierea trupească a lui Hristos trebuie să fie validare lui Dumnezeu (confirmare sau dovada), că preţul de răscumpărare (de plata a lui Hristos pentru păcat - 1 Corinteni 6:20) oferit pe cruce a fost acceptată de către Tatăl.

"Cei care au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată." (Ioan 5:28-29)

IV. CONCLUZIA
Domnul Christos a trebuit să se ridice din morţi pentru a oferi lumii asigurarea că Tatăl a acceptat jertfa Sa pentru păcat. Fără invierea lui Christos din morţi şi fara întoarcerea la cer, ca Marele nostru Preot, nu ar exista nici o dovada sau garanţie că suntem acceptati de Dumnezeu în ceruri.

AP. Pavel spune: “şi Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa” (1 Cor. 6:14) și vom avea trupuri Slăvite ca şi El: “ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalalt peste acesta, pentru ca ce este muritor să fie înghiţit de viaţă” ( 2 Cor. 5:4), sau

El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului Slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-şi supune toate lucrurile (Fil.3:21).

Dumnezeu a promis tuturor celor ce cred în înviera lui Cristos că le va da acelaşi trup Slăvit ca şi al Lui:,,Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca EL, pentru că îl vom Vedea aşa cum este” 1 Ioan 3:2, deasemnea ,,şi a adus la lumina viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie” (2 Tim.1:10).

Dragul meu cititor te intreb daca ești convins ca Dumnezeu este singurul care inviază morții : « Dumnezeu care inviază morții » (2 Corinteni 1 :9).

Știi tu ca cei ce mor crezând în invierea Domnului Isus « vor învia nesupuși putrezirii » ? (1 Cor 15 :52). Iar cei ce vor învia împreuna cu El vor și împărăți împreuna cu Domnul Christos : «Ei au înviat și au împărățit cu Christos » (Apocalipsa 20 :4)

Invierea Domnului Christos este: sigilul unei lucrări terminate (F.Ap.13:29-3); semnul unei victorii glorioase ( Ev. 2:14; Ef. 4:8) și siguranța învierii noastre (1 Cor. 15:20-22).

Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te lumineze ca să crezi în învierea Domnului Christos și acest act îți va schimba destinul pentru totdeauna.

Ioan Sinitean, Chicago, USA