"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care," le-a zis El, "aţi auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.". Faptele Ap. 1:3-5

 

I. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt

Înainte ca Domnul Isus să intre în săptămîna patimilor, El i-a pregătit şi prevenit pe ucenici despre toate “încercarile” prin care o să treacă. Le-a spus că “trebuie” să moară, şi apoi va învia. Le-a promis însa că nu îi va lăsa singuri, ci le va trimite un Mângâietor:

 

 

“Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”(trd D. Cornilescu).


Sau „întru numele Meu ” (Biblia de Bucureşti).


Domnul Isus promite această prezenţă a Duhului Sfânt pentru urmaşii Săi. În originalul grecesc, cuvântul folosit de la care s-a tradus ,, Duhul Sfânt" este cuvântul "Paraclet". Acest cu cuvânt înseamnă literal "cel care este numit alături de".


Şi Paraclet, de asemenea, înseamnă Mângâietor, Consilier, avocat. Duhul Sfînt este persoana Care ne încurajează, ne întăreşte, ne îndrumă, şi mijloceşte pentru noi. Domnul Isus le vorbeşte ucenicilor despre acest Duh Sfânt – sau acest Paraclet -

Atunci când Domnul Isus i-a instruit pe ucenicii Săi să aştepte Duhul Sfânt, El a vorbit despre Duhul ca "promisiunea Tatălui" (Luca 24:49, Fapte 1:4). Domnul Isus a vorbit despre venirea Duhului Sfânt în mai multe rânduri înainte de data aceasta (Luca 11:13; 12:12; Ioan 7:37-39; 14-16; 20:22). Promisiunea Duhului se află in Vechiul Testament


Într-adevăr, în Evanghelia lui Ioan, Domnul Isus a subliniat că Tatăl va trimite Duhul Său (cf. Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:23-28).


Unii creştini par să creadă că Duhul Sfânt era un străin în Vechiul Testament şi că ar fi apărut în istorie doar la Rusalii. În realitate, Duhul lui Dumnezeu este parte a Trinităţii. Duhul Sfânt este amintit în al doilea verset al Bibliei, Geneza 1:2, implicat activ în crearea pământului.


Sfînta Scriptură ni-L prezintă pe Duhul Sfânt ca fiind co-egal cu Dumnezeu Tatăl şi cu Dumnezeu Fiul şi de aceeaşi esenţă cu Ei. Scriptura îl descrie, de asemenea, pe Duhul Sfânt în termeni personali, nu ca o forţă impersonală, ci ca Unul care învaţă, ghidează, mîngâie , dar şi Cel care dovedeşte lumea în ce priveşte păcatul.


Lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament a fost oarecum diferită de lucrarea Lui în Noul Testament. Lucrarea Duhului Sfânt în era Vechiului Testament nu a avut un caracter permanent, ci unul temporar.


Cele două cuvinte biblice pentru Duh sunt „ruah” in ebraică, şi ,, pneuma" in greacă. Cuvântul ebraic ruah apare în jur de 394 de ori în Vechiul Testament şi aproximativ 25% dintre acestea sunt referiri la Duhul lui Dumnezeu, care opera în Vechiului Testament.


În funcţie de context, “ruah” are multe conotaţii, fenomene eoliane naturale, suflare de viaţă, temperament, dispozitie, curaj, puterea, energia dătătoare de viaţă, putere creatoare, furtuni copleşitoare, putere care este dincolo de puterea umană, inspiraţie specială sau activare specială.

II. Prezenţa şi lucrarea DUHULUI SFÂNT în Istoria biblică pre-rusaliană

Biblia proclamă prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt de la Geneza la Apocalipsa. Citind prin paginile Scripturii, atât în Vechiul cît şi în Noul Testament, vom vedea scris despre Duhul Sfânt aproape în fiecare carte a ei. Duhul Sfânt nu este “ceva” care este doar găsit în Noul Testament. Nu e ceva care doar apare în ziua de Rusalii. Duhul Sfânt nu a apărut ulterior sau oferit reactiv în funcţie de golul lăsat de moartea lui Isus. Duhul Sfânt a fost prezent şi a fost parte din Planul lui Dumnezeu de la începutul creaţiei.


Lucrarea Duhului Sfânt în vremurile Vechiului Testament a fost selectivă şi temporară.
Duhul lui Dumnezeu "a venit peste" astfel de oameni ai Vechiului Testament, ca Iosua (Numeri 27:18), David (1 Samuel 16:12-13), şi chiar şi Saul (1 Samuel 10:10). În Cartea Judecători, citim că Duhul "a venit peste" diferiţi judecători pe care Dumnezeu i-a ridicat ca să izbăvească pe Israel din mâna asupritorii lor. Duhul Sfânt a venit peste aceşti bărbaţi aleşi de Dumnezeu pentru a efectua sarcini specifice şi nu de puţine ori dificile.


Prezenţa Duhului Sfînt în viaţa lor a fost un semn al favorii lui Dumnezeu pentru acei indivizi (în cazul lui David), şi dacă favoarea lui Dumnezeu a fost anulată de la acel individ, Duhul a plecat şi El (de exemplu, în cazul lui Saul din 1 Samuel 16:14). În acele vremuri faptul că Duhul "venea peste" aceea persoană nu indică întotdeauna că ea era o persoană spirituală (de exemplu, Saul, Samson, şi mulţi dintre judecători).


În timp ce în Noul Testament Duhul locuieşte numai în adevăraţii credincioşi şi locuirea este permanentă, Duhul venea peste anumite persoane din Vechiul Testament pentru o anumită sarcină, indiferent de starea lor spirituală. Odată ce sarcina a fost finalizată, Duhul în cele mai multe cazuri se îndepărta de la aceea persoană.

Câteva din lucrările în care S-a implicat Duhul Sfânt relatate în Vechiul Testament:


1. Duhul Sfânt în creaţie. De la începutul Genezei, Duhul este într-o permanentă mişcare. Activitatea Duhului este inseparabilă de lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este o extensie a lui Dumnezeu Însuşi. Duhul este implicat în creaţie, în aducerea de ordine, şi prevenirea haosului. Duhul Sfânt este descris ca fiind creativ, dătător de viaţă, şi susţinătorul acesteia: „Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” (Geneza 1:2).


În capitolul I din Geneza, există acest verset interesant care se citeşte, "Apoi Dumnezeu a zis:" Să facem om după chipul nostru (cu înţelesul de Trinitate a Divinităţii)... " Gen 1:26a. Aceeaşi idee o găsim şi în Cartea Iov „Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.”(Iov 33:4) şi în Cartea Psalmilor “Îţi trimeţi Tu suflarea: ele sînt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pămîntului.”(Psalmul 104:30).


2. Duhul Sfânt ca ghid (îndrumător):Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana Ta dela gura lor, şi le-ai dat apă să-şi potolească setea” (Neemia 9:20). Vezi, de asemenea, „le-ai dat înştiinţări prin Duhul tău” Neemia 9:30).
Aflăm referinţe despre îndrumarea Duhului Sfînt în Vechiul Testament şi în Cartea Iov şi a Psalmilor: “Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.” (Iov 32:8), “Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!” (Psalmul 143:10).

3. Duhul Sfânt ca manifestarea prezenţei lui Dumnezeu:

„Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.” (Psalmul 51:11), “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?” (Psalmul 139:7) şi în cartea Hagai : " Eu rămîn credincios legămîntului pe care l-am făcut cu voi, cînd aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi! "(Hagai 2:5).

4. Duhul Sfânt a umplut şi împuternicit bărbaţi în Vechiul Testament pentru lucrări speciale.
Duhul echipează meşteşugari şi artizani (cum ar fi în Exod 31:3 Beţaleel, 35:30-35 şi femeile iscusite care fac veşminte preoţeşti în 38:3).

"Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări”(Exod 31:2-3).
Domnul l-a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, şi l-a umplut cu Duhul Lui, cu pricepere, abilitate şi cunoştinţe în toate felurile de meşteşuguri-a face lucrări în aur, argint şi bronz, să taie şi să cioplească pietre, să lucreze în lemn şi să se angajeze în toate tipurile de măiestrie artistică. Pe lîngă Beţaleel, l-a ales şi pe Oholiab ca persoană calificată căreia Domnul i-a dat priceperea şi abilitatea de a şti cum să efectueze toate lucrările de construcţie din sanctuar pentru a face lucrarea aşa cum Domnul a poruncit (Exodul 35:30-36: 1).

5. Duhul Sfânt l-a inspirat pe David la proiectarea Templului:”
I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului, şi toate odăile dejur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile sfîntului locaş,”(1 Cronici 28 : 12).

6. Duhul Sfânt a umplut şi împuternicit oameni deosebiţi care au devenit conducători (prim- ministri sau chiar regi
). Duhul aduce înţelepciune pentru conducere, echipează pentru serviciu (1 Samuel 16:13, 14; Numeri 11:24-30),


a) Iosif
: „Şi Faraon a zis slujitorilor săi: "Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?" (Geneza 41:38).

b) Moise şi cei 70 de bătrânii care-l ajutau în lucrar: Eu Mă voi pogorî, şi îţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, şi-l voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului, şi să n-o porţi tu singur.” (Numeri 11:17).

c) Iosua
este ridicat pentru a conduce poporul: Domnul a zis lui Moise: "Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, şi să-ţi pui mîna peste el.” (Numeri 27:18).

d) Saul-
Duhul Domnului pur şi simplu îl copleşeşte pe Saul:„ Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi vei fi prefăcut într-alt om” (1 Samuel 10:6) şi în “Cînd au ajuns la Ghibea, iată că i-a ieşit înainte o ceată de prooroci. Duhul... lui Dumnezeu a venit peste el, şi el a proorocit în mijlocul lor.” (1 Samuel 10:10).

e) David:
Deci, Samuel a luat cornul cu untdelemn şi la uns în prezenţa fraţilor săi, şi din acea zi pe Duhul Domnului a venit peste David la putere.
Samuel, apoi a plecat la Rama. 14 Acum, Duhul Domnului a plecat de la Saul, şi un duh rău de la Domnul chinuit el (1 Samuel 16:13-14).

7. Duhul Sfânt a umplut şi împuternicit Judecătorii lui Israel. Duhul Sfânt înspiră eliberatori. Când Israel se află în pericol de a fi anihilat sau absorbit de naţiunile din jur "Duhul Domnului" venea peste diverşi lideri care să-i elibereze de vrăjmaşii lor - de exemplu, Otniel (Judecători 3,9), Gideon (Judecători 6.34) , Iefta (Judecători 11.29), şi Samson (Judecători 14.6, 19; 15.14).

a) Otniel:
Duhul Domnului a fost peste el.
El a ajuns judecător în Israel, şi a pornit la război. Domnul a dat în mînile lui pe Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamiei, şi mîna Lui a fost puternică împotriva lui Cuşan-Rişeataim. (Judecători 3:10).

b) Gideon:
Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trîmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. (Judecători 6:34).

c) Iefta:
Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galaadul şi Manase; a trecut la Miţpe în Galaad; şi din Miţpe din Galaad, a pornit împotriva fiilor lui Amon (Judecători 11:29).

d) Samson.
Duhul acordă putere extraordinară lui Samson:”Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.(Judecători 13:25 şi 14:6).


8. Duhul Sfânt a umplut şi împuternicit Profeţii. Duhul comunică voia lui Dumnezeu şi Cuvântul Său prin prooroci, astfel:

a) Balaam, chiar dacă nu era profet din Israel. Duhul este suveran. Duhul interzice lui Balaam să blesteme pe Israel.: „Balaam a ridicat ochii, şi a văzut pe Israel tăbărît în corturi, după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. (Numeri 24:2).
b) Ilie şi Elisei:Şi apoi, cînd voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu ştiu unde. Dacă m-aş duce să dau de ştire lui Ahab, şi nu te-ar găsi, mă va omorî. Şi totuş robul tău se teme de Domnul din tinereţa lui.(1 Regi 18:12).

c) Isaia: Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! Dela început, n-am vorbit în ascuns, dela obîrşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu m-a trimes cu Duhul Său. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfîntul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! " (Isaia 48:16-17 ).

d) Ezechiel:
El mi-a zis: "Fiul omului, stai în picioare, şi-ţi voi vorbi!" Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh în mine, şi m-a făcut să stau pe picioare; şi am ascultat la Celce-mi vorbea. El mi-a zis: "Fiul omului, te trimet la copiii lui Israel, la aceste , popoare îndărătnice,` cari s-au răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor au păcătuit împotriva Mea, pînă în ziua de azi" (Ezechiel 2:1-3; vezi De asemenea, 3:12, 14, 24,. 11:1, 5, 24, 13:3, 43:5).

e) Daniel:
La urmă de tot, s-a înfăţişat înaintea mea Daniel, numit Beltşaţar, după numele dumnezeului meu, şi care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi. I-am spus visul, şi am zis: “Beltşaţare, căpetenia vrăjitorilor, ştiu că ai în tine duhul dumnezeilor sfinţi, şi că pentru tine nici o taină nu este grea; deci tîlcuieşte-mi vedeniile, pe cari le-am avut în vis. (Daniel 4:8-9).
sau în Iată visul pe care l-am visat, eu, împăratul Nebucadneţar. Tu, Beltşaţar, tîlcuieşte-l, fiindcă toţi înţelepţii din împărăţia mea nu pot să mi-l tîlcuiască; tu însă poţi, căci ai în tine duhul dumnezeilor sfinţi."(Daniel 4:18).

f) Mica:
Dar eu sînt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sînt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel păcatul lui."
" (Mica 3:8).
Azaria: „Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded (2 Cronici 15:1).
Jehaziel: „Atunci Duhul Domnului a venit peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia (2 Cronici 20:14).
Zaharia fiul preotului Iehoiada: „Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfăţişat înaintea poporului şi i-a zis: "Aşa vorbeşte Dumnezeu: "Pentruce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentrucă aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi." (2 Cronici 24:20).


În Profeţi
, activitatea Duhului se întoarce de la semnul exterior la conţinutul real al mesajului lui Dumnezeu - răscumpărarea poporului Său. Lucrarea Duhului este mai ales văzută în legătură cu profeţia despre Mesia (Unsul). În Isaia, Duhul unge pe slujitorul lui Dumnezeu (11:1-5; 61: l-4) şi va face restaurarea poporului lui Dumnezeu (Isaia 42:1-9; Isaia 61:1-11, Ieremia 31:31-34; Ezechiel 36:25-28 ; 39:25-29).


Profeţi ai Vechiului Testament au privit înainte spre un timp când legea lui Dumnezeu, va fi scrisă în inimile oamenilor şi au văzut un moment în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi unit cu duhul nostru. Au preofeţit despre o zi când Duhul lui Dumnezeu va fi activ ca niciodată şi va veni ca o ploaie abundenta care va produce recoltă în inimile oamenilor, ca rezultat al inimilor şi al vieţilor schimbate. Mulţi oamenii vor deveni martori ai Lui, şi chiar cei mai umili vor fi părtaşi ai binecuvântărilor Sale. Astfel:

A.
Profeţia lui Ioel: După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrînii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.” Ioel 2:28-29 (cca. 800 î.Hr.)

B.
Profeţiile lui Isaia ... înregistrate în Isaia 44:3-5 (cca. 750 î.Hr.)
Elemente ale acestei profeţii include faptul că Dumnezeu va turna Duhul Lui peste urmaşii lui Israel Căci voi turna ape peste pămîntul însetat şi rîuri pe pămîntul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămînţa ta, şi binecuvîntarea Mea peste odraslele tale, (Isaia 44:3)

C.
Profeţiile lui Ezechiel ... Cea înregistrată în Ezechiel 36:26-27

Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele (Ez. 36:26-27).


Şi în Ezechiel 39:29 găsim scris: căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu”


D.
Profeţia lui Zaharia ... înregistrată...Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut.” Zah 12:10
Observaţii:


a. Nota dominantă la toţi cei patru profeţi amintiţi mai sus consta în verbul comun prin care Duhul lui Dumnezeu se va manifesta voi turna


b. Promisiunea turnării Duhului nu este una condiţionată. Dumnezeu nu le cere nimic să facă ca să-l primească, doar le spune ce atitudine vor avea după aceea cei ce-L vor primi: şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut…

Ioan Sinitean, Chicago

va urma