"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare fiecare în parte!” (1Cor. 12:27). “... suferinţele lui Hristos, pentru trupul lui, care este Biserica” (Col. 1:24).“El este Capul trupului, adică al Bisericii” (Col. 1:18) ”Hristos este Capul Bisericii, al trupului Său, al cărui Mântuitor şi este” (Efes. 5:23).           

Bucuratu-m-am de cei ce mi-au zis: “În Casa Domnului vom merge!” (Psalm 121:1). “El le-a zis:De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” (Luca 2:4).
           

“Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu, Celui ce ne face biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2Cor.2:14).


Prin Sfintele Scripturi de mai sus, Dumnezeu descoperă omului existenţa Bisericii din două puncte de vedere: În primul rând, Biserica, comunitate umanitară, care este încorporată în trupul tainic a lui Hristos Iisus (cf. 1Cor. 12:27; Col. 1:24), iar Capul acestui trup tainic umanitar, Scriptura ne răspunde că este: “El (Hristos Iisus) este Capul trupului, adică al Bisericii” (Col. 1:18)Hristos este Capul Bisericii, al trupului Său, al cărui Mântuitort şi este” (Efes. 5:23).            

Un om, din orice naţiune a lumii, ca să devină membru al acestui trup tainic a lui Hristos, a acestei comunităţi, numită Biserică, a acestui nou popor ales a lui Dumnezeu, trebuie să primească prin Credinţă, Taina Sf. Botez, în numele lui Dumnezeu, în Sfântă Treime, după Scriptura prin care ne descoperă, zicând:”..., Mergînd, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”(Matei 28:19). “Iar cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi”(Marcu 16:16).
           

Astfel, întreaga umanitate devine o Unitates, în Hristos Iisus, fără diferenţe de naţiune, culoare etc, ci un nou popor ales a lui Dumnezeu, râvnitor de fapte bune (cf. Tit 2:14), după Scriptura care zice:”
Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat”(1Cor. 12.13). Iar Salvatorul şi Mântuitorul acestui trup tainic, acestui nou popor, acestei Biserici, ne răspunde cine este, Scriptura care zice:”Hristos este Capul Bisericii, al trupului Său, al cărui Mântuitor şi este”(Efes. 5:23).
           

Această Biserică, ca şi comunitate ortodoxă, a fost primită sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, în luna Noiembrie, 1998, sub numele de “Sf. Maria”, nume care apoi a fost schimbat în numele de “Sf. Gheorghe” ca să nu fie confuzie cu cealalată Biserică. Astfel, Arhiepiscopia Ortodoxă din America şi Canada, Consiliul Eparhial, în frunte cu Arhiepiscopul VICTORIN, au purtat de grijă ca această Biserică să aibă Preotul ei, şi aşa a transferat la 7.Aprilie.1999, pe Preotul Aurel Sas de la Biserica Ortodoxă Română “Pogorârea Duhului Sfânt” din Vancouver, Canada, la Biserica “Sf. Maria” (cum se numea atunci) din Las Vegas, care fusese recent primită sub jurisdicţie. Prima Slujbă a părintelui a fost la Denia, Celor 12 Evanghelii, din Joia Mare, înainte de Sfintele Paşti.
           

Această comunitate bisericească ortodoxă română a sărbătorit
în Duminica, din 31.Mai.2009, 10 Ani de viaţă bisericească şi culturală nentreruptă spre mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletească în Hristos Domnul. În acelaşi timp, s-a sărbătorit şi 10 Ani de slujire a părintelui Aurel Sas la Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe”. Această sărăbătorire a fost onorată de prezenţa şi slujirea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Dr. NICOLAE Condrea, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în cele două Americi.
           

A doua Scriptură ne prezintă Biserica de zid, ca şi “Casă a Domnului” (cf. Psalm 121:1), unde se adună comunitatea bisericească, ca şi trup tainic al Domnului, al cărui Cap este El - Hristos Iisus - cum am văzut mai sus, în care se adună cei botezaţi pentru zidirea spirituală spre urmarea lui Hristos. Aşadar, clădirea unde se adună comunitatea membrilor botezaţi, poartă numele de Biserică, după  numele comunităţii bisericeşti care se adună în ea pentru Cuvântul Evangheliei şi slujbele mântuitoare. Că această clădire, numită Biserică, şi care poartă numele şi de Casă a Domnului” sau de “Casa Tatălui Meu”, ştim chiar de la Mântuitorul Hristos, Care găsit fiind în Templul din Ierusalim, învăţând pe mai marii învăţaţi ai timpului Său, a răspuns mamei Sale Maria şi dreptului Iosif, zicând:”“El (Iisus) le-a zis:De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?”(Luca 2:4).
           

Iar cu privire la clădirea “Casei Domnului” sau “Casa Tatălui...”, pe care o mai numim Biserică este interzis, chiar de Mântuitorul, să se facă comerţ sau alte activităţi lumeşti, după Scriptura prin care zice: “...Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.”(Ioan 2:13-17) , pentru că este un Lăcaş Sfânt, unde Dumnezeu se adună în mijlocul credincioşilor Săi, în chip nevăzut (cf.Matei 18:20) la Sfintele Slujbe mântuitoare.
           

Astfel, înţeleasă Biserica, iată, de 10 Ani, credincioşii lui Dumnezeu s-au adunat, ca şi comunitate bisericească cu preotul lor, vreme de 10 Ani, în Duminici şi Sărbători, în lăcaşul Bisericii Luterane din Las Vegas, pentru ascultarea Sf. Evaghelii şi săvârşirea Slujbelor mântuitoare pentru iertarea păcatelor, şi pentru primirea ajutorul lui Dumnezeu spre mântuirea sufletească întru Hristos Domnul.
           

Comunitatea bisericească, ortodoxă şi românească, s-a rugat şi s-au străduit cu Preotul Paroh Aurel Sas, în cei 10 Ani, să-şi construiască şi propria lor Biserică de zid, unde să se adune pentru mântuirea sufletească, şi Centru Comunitar pentru educaţie şi activităţi culturale. Două lucruri, alături de cele de mai sus, sunt importante de reţinut, şi anumea: că la Altarul Bisericii “Sf. Gheorghe” din Las Vegas, a avut loc în aceşti 10 Ani, o activitate ne-ntreruptă de slujire împreună, preot şi credincioşi, a Slujbelor mântuitoare şi a Meselor pentru construirea Bisericii; şi al 2-lea lucru de reţinut este că dacă ne-am rugat şi ne-am străduit am depăşit toate greutăţile, cu ajutorul Domnului Dumnezeu, Care nu ne-a lăsat fără rezultat, ci ne-a binecuvântat să ne găsim la Aniversarea de 10 Ani, şi cu Permisului de Construcţie primit de la autorităţi, pentru construirea Bisericii, de Sărbătoarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.
           

În cei 10 ani, s-au
evidenţiat mulţi credincioşi care au donat, multe familii care au dăruit Mese pentru Biserică, mulţi membrii din Consiliile Parohiale împreună cu preotul Aurel Sas, care a făcut şi un alt serviciu, pentru întreţinerea familiei, ca să poată sluji Biserica, fără de care nu ar fi fost posibilă această Aniversare de 10 Ani, a unui Deceniu, de istorie bisericească ortodoxă a comunităţii române pe aceste locuri. Nu este loc aici să scriem Lista lor, dar mulţumirea sufletească trebuie să fie că, Dumnezeu a notat numele fiecăruia în Cartea Vieţii (cf. Apoc. 20:15), pentru mântuire prin Har, Credinţă şi fapte bune în Hristos Domnul.
           

Dar aducem mulţumire, în numele Domnului, fiecăruia care a donat şi ajutat mai mult sau mai puţin, în cei 10 Ani la construirea Bisericii. In mod deosebit se evedenţiază d-na Lia Roberts care a donat terenul pentru construiorea Bisericii, aproape 3 acry şi a susţinut Biserica cu donaţii în fiecare an. Pe toţi îi încurajăm cu încredere în răsplata Domnului Iisus, Care a zis:
“Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa.” (Marcu 9:41).
           

Sfânta Liturghie a fost slujită de Inalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop NICOLAE, însoţit de părintele paroh Aurel Sas şi părintele Dănuţ Pălăceanu, de la Biserica “Sf. Maria” din Las Vegas, de sub jurisdicţia Episcopiei  Ortodoxe Române (Vatra). A fost pentru prima dată, când cei doi preoţi de la Bisericile din Las Vegas au slujit împreună, în cei 10 Ani, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului NICOLAE, spre mărirea lui Dumnezeu şi unitatea bisericească, împlinidu-se Scriptura care zice: ”Iată acum ce este bine şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună”(Psalm 132:1). La cuvântul de predică, Înalt Prea Sfinţia Sa, a adus multe învăţături mântuitoare şi a încurajat credincioşii pe calea unităţi şi a construirii Bisericii.
           

După Sf. Liturghie, părintelui paroh Aurel Sas, i s-a acordat, din partea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop NICOLAE, Crucea de Iconom Stavrofor. Apoi, părintele paroh a adus mulţumire lui Dumnezeu, ÎP Sfinţiei Sale şi credincioşilor prezenti la Sf. Slujbă. În onoarea Aniversării au luat parte şi preoţii de la celelalte Biserici Ortodoxe din Las Vegas, Father John Dresko and Father James Bertolini  de la Saint Paul Orthodox Church, Father Teodorovic Uros şi Diaconul Ozren Uros de la Saint Simion Serbian Orthodox Church, şi Father John Nicholas de la Saint Michael Antiochian Orthodox Church. Father John Hondros de la Saint John the Baptist Greek Orthodox Church a transmis părerea de rău că nu a putut participa şi binecuvântările Domnului pentru construirea Bisericii.
           

In sala culturală a Bisericii a avut loc Masa festivă în cinste Aniversării, donată de fam. d-na Dr. Mirela Malevanov cu soţul Bogdan Marin şi fam. preot Aurel Sas şi cu soţia preoteasa Lidia, unde au luat parte peste 190 de persoane, la care s-au adăugat oficialităţi din Las Vegas. După servirea Mesei a luat cuvântul d-na Lia Roberts, în calitate de preşedinte a consiliului parohial, care a mulţumit preotului şi comunităţii, şi a acordat Certificate de Felicitare din partea Consiliului Parohial preotului şi celor care s-au evedenţiat. D-na Lia Roberts şi vice preşedintele consliului parohial Mircea Lăculeanu au citit şi Scrisorile de apreciere şi mulţumire părintelui Aurel Sas din partea Redacţiilor “Romanian Times” şi Revista “Clipa” pentru Articolele scrise în publicaţiile româneşti. S-a citit şi scrisoarea de felicitare şi cele mai alese doriri, primită din partea Dr. Emil Oneţ, Phoenix, Arizona, care la începutul comunităţii bisericeşti a fost în Las Vegas şi a adus o contribuţie substanţială.
           

D-na Gayle Anderson, şefa Oficiul de Protocol al Satului Nevada, a prezentat Certificate of Special Recognition din partea autorităţilor Statului Nevada: a Guvernatorului Jim Gibbson, a Senatorilor John Ensign şi Harry Reid, a Congresmenilor Shelley Berkle, Dina Titus şi Dean Heller.
           

Apoi a luat cuvântul părintele paroh Aurel Sas, care a adus mulţumire lui Dumnezeu, Inalt Prea Sfinţiei Sale, soţiei, preoteasa Lidia şi celor 5 copii care l-au susţinut şi ajutat în cei 10 ani de slujire a Bisericii, consililor parohiale, care au fost în cei 10 ani, tuturor credincioşilor şi oficialităţilor Statului Nevada, încurajând întreaga comunitate pe drumul construirii Bisericii, cu făgăduinţa Mântuitorului Hristos, Care a zis:“Eu cu voi sunt în toate zilele vieţii, până la sfârşitul veacului. Amin”(Matei 28:20). Inalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop NICOLAE alăturii de alte cuvinte mari, pline de învăţături, a încurajat comunitatea pentru construirea Bisericii şi a Centrului Comunitar în Las Vegas. La sfârşit Inalt Prea Sfinţitul s-a întâlnit cu membrii consiliului parohial, felicitându-i şi încurajându-i pe drumul înţelegerii  şi a  sărbătoririlor împreună cu cielalţi fraţi români de la cealalată Biserică românească din Las Vegas, şi a construirii Bisericii.
           

În concluzie, ce putem spune la Aniversări, de orice fel, în viaţă, decât să exclamăm cu psalmistul care zice:
“Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.” (Psalm 103:25), şi să aducem nencetat recunoştinţă, mulţumire şi mărire lui Dumnezeu, după Scriptura care ne învaţă, zicând: “Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu, Celui ce ne face biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!”(2Cor.2:14), de la Care vine: ”Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit, de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, ...”(Iacov 1:17).
           

Pentru toţi fraţii români, din Diaspora ortodoxă română, din toate continentele lumii, iată Psalmul de încurajare spre zidirea de lăcaşuri sfinte pentru mântuirea în Hristos Domnul: “Cât de iubite sunt lăcaşurile Tale, Doamne al puterilor. Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde îşi va pune puii săi; Altarele Tale, Doamne al puterilor, împăratul meu şi Dumnezeul meu; Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda”(Psalm 83:1-6).
           

Astfel, să luăm pildă ca, precum părinţii şi strămoşii noştrii au zidit Biserici şi Mănăstiri în Țara noastră din Carpaţi - România - de la Nistru şi până la Tisa, şi de la Munte la Mare, să rugăm pe Domnul ca şi sufletele Diasporei româneşti să
înseteze după lăcaşurile Domnului Dumnezeu şi să zidim Altarele credinţei noastre ortodoxe spre mărirea Lui şi mântuirea sufletească. Să zidim în pământul altor naţiuni unde am ajuns, în vremuri vitrege de istorie, ca poporul lui Israel, pentru noi şi copiii copiilor noştrii, Bisericii spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi a mântuirii aduse de: “Marele Dumnezeu şi Mântuitor al nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Și curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune”(Tit 2:13-14). “Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte, Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta”(Psalmul 66:1-2). “Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, şi să  se teamă de Tine toate marginile pământului” (Psalm 66:6). Amin.                                                                           
                                                                                               

Preot Paroh Aurel Sas