"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2016 – 2017

- METODOLOGIE -

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS).

 

Criterii de calificare: cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Au prioritate cetăţenii proveniţi din state ne-membre UE cu care România nu are perfectate documente de colaborare culturală şi educaţională. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse.

Bursele se acordă pentru 3 niveluri de studii:

a) licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.

b) masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare, se derulează pe o perioadă de 1, 5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii.

c) doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare/postuniversitare – program de masterat, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat.

Domenii prioritare: Vor fi promovate, cu prioritate, solicitările candidaţilor care doresc să studieze ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte.

Limba de studiu : În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, MECS a decis ca beneficiarii burselor acordate de statul român să studieze doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române. Studenţii care declară că au cunoştinţe de limba română trebuie să susţină un examen de limba română organizat de instituţiile de învăţământ superior.

2. Condiţii oferite de bursă

Bursa obţinută, incluzând anul pregătitor acolo unde este cazul, constă în:

 • acoperirea taxelor de şcolarizare;
 • acoperirea cheltuielilor de cazare (cazarea va fi asigurată în măsura locurilor disponibile, în căminele studenţeşti, conform regulamentelor unităţilor de învăţământ superior şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie);
 • acordarea unui ajutor financiar, astfel:

· echivalentul în lei al sumei de 65 EURO pe lună, pentru studenţii la licenţă;

· echivalentul în lei al sumei de 75 EURO pe lună, pentru studenţii la masterat, specializare, perfecţionare etc.

· echivalentul în lei al sumei de 85 EURO pe lună, pentru doctoranzi.

Bursele nu acoperă cheltuielile de transport internaţional şi intern. În acest sens, candidaţii trebuie să fie pregătiţi pentru susţinerea financiară personală a cheltuielilor suplimentare.

Calendarul ajutorului financiar:

În România, anul academic începe la 1 octombrie.

Bursele se acordă pentru studenţi şi masteranzi pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.

Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

În atenţia bursierilor din toate ciclurile universitare/postuniversitare: În cazul repetenţiei, bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ se suspendă pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul îşi  vor suporta cheltuielile de şcolarizare şi cazare.

3. Demersuri pentru înscriere

Înscrierile se fac doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Candidaţii trebuie să se adreseze direct, acestora, pentru a obţine toate informaţiile despre burse (condiţii de atribuire, documentele necesare, calendarul înscrierii etc.) şi a depune dosarele complete de candidatură:

 • fie misiunilor diplomatice româneşti acreditate în ţările de origine sau de reşedinţă
 • fie misiunilor diplomatice ale statelor de origine acreditate la Bucureşti.

Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MECS, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de candidatură trebuie să conţină documente traduse în limba română, engleză sau franceză. În cazul în care dosarele conţin documente în alte limbi, acestea trebuie să aibă traduceri legalizate în română, franceză sau engleză. Universităţile româneşti pot solicita ca toate documentele de înscriere să fie însoţite de copii autentificate şi de traduceri legalizate în română. Este obligatoriu ca informaţiile trecute în formulare să fie exacte.

4. Calendarul de înscriere

Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică. Candidatul trebuie să se intereseze despre calendarul de înscriere, începând cu 2 decembrie 2015, pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul.

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 15 martie 2016.

Dosarele incomplete sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE.

Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MECS nu se returnează.

Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MECS nu sunt luate în considerare.

5. Documentele necesare pentru completarea dosarului

Dosarul de candidatură la concursul de burse trebuie să cuprindă următoarele documente :

5.1. Adresa oficială din partea misiunii diplomatice a ţării de origine acreditată la Bucureşti sau a misiunii diplomatice a României în ţara de origine sau de reşedinţă ;

Notă : Misiunea diplomatică trebuie să precizeze în această adresă următoarele :

 • programul de burse solicitat de candidat (respectiv „burse oferite de statul român prin MAE”);
 • numele complet al candidatului;
 • recomandări  sau observaţii despre candidat sau activitatea acestuia (acolo unde este cazul);
 • opis cu documentele din dosar.

5.2. Formularul MAE (ANEXA 1) de cerere pentru o bursă de studii în România, completat corect;

5.3. Formularul MECS (ANEXA 2) de cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii ;

În cazul în care dosarul candidatului este selecţionat de către Comisiile MAE şi MECS, MAE transmite solicitantului, pe baza acestei cereri personale, scrisoarea de acceptare la studii în sistemul românesc de educaţie.

Scrisoarea de acceptare la studii este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere şi înscrierea la facultate.

5.4. Copii legalizate ale diplomelor de studii obţinute (bacalaureat + diplome universitare, dacă este cazul) şi traducerea legalizată a acestora în română, franceză sau engleză, dacă este nevoie ;

Notă : În cazul în care candidatul se află în ultimul an de învăţământ preuniversitar, la dosar se depune o adeverinţă, însoţită de traducerea legalizată, care să confirme stadiul de pregătire şi faptul că respectiva persoană urmează să-şi susţină examenul de absolvire la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, cu specificarea datei la care i se va elibera diploma. În cazul în care dosarul său va fi selecţionat, candidatul absolvent al studiilor liceale sau echivalente acestora este obligat ca, până la data de 19 august 2016, să depună la misiunea diplomatică care a trimis dosarul o copie legalizată după diploma de absolvire şi traducerea legalizată a acesteia sau, după caz, copia după adeverinţa care atestă faptul că este absolvent, cu menţiunea datei la care  i se va elibera diploma de absolvire. Misiunea diplomatică va transmite acest document (scanat şi în original), la MAE, în vederea completării dosarului.

Candidaţii care optează pentru studii postuniversitare trebuie să depună toate diplomele obţinute anterior, în copii legalizate şi traducerea legalizată a acestora.

5.5. Copii legalizate ale foilor matricole ale studiilor absolvite şi traducerea legalizată a acestora, dacă este cazul;

Notă: În cazul candidatului absolvent de învăţământ preuniversitar, care va opta pentru înscrierea la studii în învăţământul universitar românesc, este necesară prezentarea copiei legalizate după foaia matricolă a ultimului ciclu de şcolarizare, respectivliceu sau echivalentul acestuia. Pentru candidatul care se află in ultimul an de studiu, se prezintă foaia matricolă din anii precedenţi şi din prima parte a anului şcolar 2015-2016.

În cazul candidatului care solicită echivalarea de studii universitare parţiale (an intermediar) şi continuarea acestor studii în România, foaia matricolă trebuie să fie însoţită de programa analitică, în copie legalizată şi traducere legalizată, pentru aceste studii parţiale efectuate.

În cazul candidatului absolvent de studii superioare care va opta pentru o formă de şcolarizare postuniversitară, este obligatorie prezentarea copiilor legalizate după toate actele de studii superioare, inclusiv după foile matricole.

5.6. Copie legalizată a certificatului de naştere şi traducere legalizată;

5.7. Copie legalizată după paşaport;

5.8. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate;

5.9. Curriculum Vitae al solicitantului;

5.10.  Fotografii recente – 4 bucăţi, format paşaport.

Legalizarea documentelor se face de notariatele din statele de reşedinţă sau de misiunile diplomatice trimiţătoare, după caz.

Misiunile diplomatice care primesc dosarele au răspunderea:

 • să verifice corectitudinea completării formularelor MAE şi MECS;
 • să se asigure că solicitantul păstrează o copie după formularele semnate;
 • să stabilească data limită a primirii dosarelor şi să transmită dosarele complete, cu toate documentele prevăzute în metodologie în formă scanată iar originalul dosarului să fie expediat astfel încât acesta să ajungă la MAE-DDPCŞ până la 15 martie 2016;
 • să păstreze datele de contact ale candidaţilor pentru comunicări ulterioare;
 • până la 11 iulie 2016 să comunice acceptul sau refuzul candidaţilor admişi la bursă;
 • până la 19 august 2016 să completeze dosarul, acolo unde este cazul, cu diploma de absolvire a studiilor liceale sau echivalentul acestora/adeverinţa care atestă că solicitantul este absolvent.

6. Procedura de analiză a dosarelor şi selectarea bursierilor

DDPCŞ analizează corectitudinea întocmirii dosarelor şi prezintă dosarele eligibile Comisiei de selecţie organizată în cadrul MAE. Dosarele selectate de  Comisia MAE vor fi transmise Comisiei MECS.

Membrii celor două comisii evaluează dosarele de candidatură după competenţele ştiinţifice ale candidaţilor, precum şi după domeniul de studii ales.

Comisiile vor aproba, în limita numărului de locuri, lista candidaţilor acceptaţi, precum şi un număr de candidaţi pentru lista de rezervă, pentru cazul în care unii candidaţi selecţionaţi ar renunţa la bursa oferită.

7. Anunţarea rezultatelor

Rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 25 iunie 2016 fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură.

8. Formalităţi obligatorii pentru candidaţii admişi

Pentru studenţii admişi, MECS va elibera  “scrisoarea de acceptare la studii în România” , în care se vor menţiona obligativitatea (acolo unde este cazul) efectuării unui an pregătitor de limba română, precum şi instituţia/instituţiile de învăţământ superior la care se vor efectua studiile.

În cazul în care candidatul nu menţionează în formularul de înscriere decât o opţiune pentru înscrierea la studii şi solicitarea sa nu poate fi onorată de universitatea specificată, MECS îşi rezervă dreptul de a propune candidatului o altă repartizare în acelaşi profil, conform disponibilităţilor instituţiilor de învăţământ superior din România. La primirea scrisorii de acceptare la studii cu noua repartiţie, candidatul este liber să accepte bursa sau să renunţe la ea (putându-se reorienta pentru continuarea studiilor în România pe cont propriu valutar, adică cu plata taxelor şcolare în valută).

După anunţarea rezultatelor, MAE va transmite bursierului, în cel mai scurt timp posibil, originalul scrisorii de acceptare la studii prin intermediul misiunii diplomatice care a întocmit şi înaintat dosarul.

După ce primeşte scrisoarea de acceptare, bursierul va contacta ambasada României în ţara lui de reşedinţă sau cea mai apropiată misiune diplomatică a României, până cel târziu la data de 11 iulie 2016, pentru a anunţa că acceptă bursa şi pentru a solicita viza de studii de lungă şedere.

Totodată, bursierul este obligat (dacă este cazul) ca, până cel târziu 19 august 2016 să completeze dosarul cu documentele nedepuse - copia diplomei şi traducerea legalizată după diploma de absolvire a ultimelor studii (liceale, universitare, terminate ulterior depunerii dosarului de candidatură) sau adeverinţă atestând faptul că solicitantul este absolvent al respectivului ciclu de învăţământ, cu menţiunea datei la care i se va elibera diploma de absolvire.

Misiunile diplomatice care au primit rezultatele concursului de burse trebuie să transmită la DDPCŞ (prin fax sau e-mail):

 • Până la data de 11 iulie 2016, confirmarea deciziei candidatului admis de a beneficia de bursa pentru care a depus solicitarea, acordată de statul român prin MAE;
 • Până la data de 19 august 2016,  acolo unde este cazul, copia diplomei şi traducerea legalizată după diploma de absolvire a ultimelor studii (liceale, universitare, terminate ulterior depunerii dosarului de candidatură) sau adeverinţă atestând faptul că solicitantul este absolvent al respectivului ciclu de învăţământ, cu menţiunea datei la care i se va elibera diploma de absolvire.

Dacă misiunea diplomatică nu trimite acest accept al solicitantului sau dacă dosarul rămâne incomplet, comisiile de selecţie consideră că bursa este refuzată.

Până la 1 octombrie 2016, candidaţii admişi trebuie să se prezinte la MECS, Direcţia Relaţii Internaţionale, la sediul din Str. General Berthelot[1] nr. 28 -30, sector 1, Bucureşti, telefon 0040 (0)21 405 62 12, fax 0040 (0)21 312 66 14, în vederea înscrierii efective la cursuri în sistemul de învăţământ superior românesc. Bursierii vor prezenta:

 • un dosar complet cu documentele originalele din dosarul de candidatură;
 • scrisoarea de acceptare la studii;
 • paşaportul (original şi copie) cu viza valabilă, respectiv, de lungă şedere pentru studii

MECS va emite un ordin de înmatriculare.

Bursierul se va prezenta, cu ordinul de înmatriculare şi cu dosarul complet cu documentele de studii, la rectoratul universităţii la care a fost acceptat.