"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

După cum este scris în proorocul Isaia: "Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea... Glasul celui ce strigă în pustie: "Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările,"

INTRODUCERE

Evanghelistul Matei îşi începe evanghelia cu genealogia Domnului Isus, demonstrând că Isus era fiul lui Avraam şi a lui David. Era o necesitate având în vedere că destinatarii ei erau evreii. Ev. Luca îşi începe evanghelia prezentând evenimentele care au precedat naşterea Domnului. Evanghelistul Ioan îşi prezintă evanghelia menţionând că Isus este Dumnezeu în trup uman.

 

Evanghelistul Marcu începe cu o scurtă prezentare a lucrării lui Ioan Botezătorul, care e introdus in discuţie ca un „înaintemergător” a lui Mesia. Apoi Marcu trece direct la prezentarea pregătirii pentru lucrarea terestă a Fiului lui Dumnezeu şi a anunţării începutului Evangheliei, adică a “veştii bune”. În acele zile, Domnul Isus a venit din Galilea la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Imediat după botezul său, a fost dus de Duhul în pustie (a Iudeii) ca să fie ispiti de deavol.

CADRUL ISTORICO-GEOGRAFIC

În perioada istorică în care Ioan Botezătorul şi-a început lucrarea, poporul ales era sub dominaţie romană. Ioan Botezatorul s-a născut pe timpul lui Cezar August şi a activat pe timpul lui Tiberiu Cezar şi a lui Pilat din Pont şi a regelui Irod Agripa: “În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar,-pe cînd Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cîrmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cîrmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cîrmuitor al Abilenei, şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa,-Cuvîntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor.” (Luca 3:1-3)

Naţiunea lui Israel a fost (şi mai este) o naţiune în aşteptare, şi anume aşteptau pe Mesia. Israel a fost ales de Dumnezeu ca prin ei, să aducă la îndeplinire planul de mântuire a omenirii.

După 400 de ani de „tăcere” a lui Dumnezeu faţă de poporul Său ales, un mesager straniu a apărut în Pustia Iudeii propovăduind pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu. Numele mesagerul era Ioan şi el se prezenta ca „înaintemergător” la Acela care avea să vină cât de curând. Lucrarea acestui mesager straniu a fost profeţită cu sute de ani de profetul Isaia şi Maleahi (Isaia 40:3-4)

I. METODELE DE PREGĂTIRE FOLOSITE DE DUMNEZEU

Pregătí, pregătesc, vb. IV. Tranz. 1.A aranja ceva din timp, a face ca ceva să fie gata; a prepara”.

Lucrarea Domnului:” Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi " (Marcu 10:45) [Mat. 20:28, Exod 30:12, Levitic 25:24; 51, Num. 35:31-32.]

A. PREGĂTIREA PRIN SUPUNERE- ASCULTARE-

În acest context aflăm Domnul Isus a cerut lui Ioan să-l boteze în ciuda faptului că acesta- botezul lui Ioan era “botezul pocăinţei”. Domnul Isus fiind fără de păcat (“Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi,” 2 Cor. 5:21) nu avusese nevoie de el, dar a fost gata să se supună voii Tatălui: “lasă Ioane să implinim tot ce trebuie împlinit....”

Domnul Isus prin acceptarea botezului lui Ioan, practic s-a identificat cu ceea ce Dumnezeu Tatăl voia de la el. Botezul lui Ioan venea de la Tatăl, aşa că Fiul s-a identificat cu “ceea” ce venea de la Tatăl. Prin supunerea în botez, Domnul a arătat public că El, Fiul a recunoscut că Tatăl era implicat în această practică necesară.

B. PRIN PREZENTARE-IDENTIFICARE

a. Prezentare de către Ioan:

1. Domnul Isus prezentat ca Lumina: “El a venit ca martor să mărturisească despre Lumina, pentru ca toţi să creadă în El.” (Ioan 1:7)

2. Domnul Isus, prezentat ca Unul care are autoritate mai mare decât el (Ioan): “...Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-l cunoaşteţi. El este Acela care vine după mine –Şi care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I desleg cureau încălţamintelor Lui.” (Ioan 1:26-27)

3. Domnul Isus prezentat ca fiind Mielul lui Dumnezeu. Iata Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii.” (Ioan 1:29) sau altfel spus: “ Mielul junghiat încă înainte de începerea lumii, este aici în mijlocul vostru.Voi nu-L cunoaşteţi, dar eu pentru asta am venit să botez ca să vi-L fac vouă cunoscut ”.

b.Prezentare de către Tatăl:

"şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea."

Această prezentare a Tatălui a fost de fapt trăsătura de baza care L-a caracterizat pe Fiul din totdeauna şi pentru totdeauna. În evanghelii află multe informaţii despre felul minunat în care Fiul Și-a delectat Tatăl în ai face voia în orice domeniu al vieţii sale.

C. PRIN ÎMPUTERNICIRE-UMPLERE

Dumnul Isus a fost uns, umplut cu Duhul Sfânt pentru lucrarea ce urma să o facă: “ Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors dela Iordan …” Mai târziu chiar Domnul face o declaraţie despre aceasta: "Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului." (Luca 4:18-19)

D. PRIN TESTARE/ CONFRUNTARE

După ce S-a identificat cu păcătoşii în botez (EL nu avea nevoie de acesta), acum Domnul Isus o să se identifice cu aceştia şi în “ispitire” - a fost o fază necesară în misiunea sa pe pământ, şi anume: să se identifice cu noi (Ev.2: 18, 4:15), şi apoi să demonstreze Natura sa Divină şi caracterul Său fără de păcat.

La sfârşitul celor 40 de zile de post, când foamea Lui a fost cea mai mare şi rezistenţa Lui cea mai scăzută, a venit Satan cu trei severe şi speciale ispite:

PRIMA ISPITĂ: POFTA CĂRNII–DORINŢA- Satisfacerea foamei - satisfacere de Sine–#Satan apelează la dorinţele cărnii. Pofta firii este baza dorinţei umane pentru hrană, plăceri:

...şi a fost dus de Duhul în pustie unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile

Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini."

Domnul Isus este ispitit să-şi folosească puterea divină pentru interesul personal al Satanei şi nu a Tatălui cum se cerea. Prima ispită: de a-şi folosi puterea divină împotriva Voii Tatălui ceresc. Răspunsul Domnului Isus a fost acela că nevoile fizice-ale trupului trebuie satisfăcute pe Calea lui Dumnezeu şi nicidecum pe căi egoiste. Domnul Isus i-a răspuns Satanei că viaţă spirituală are prioritate faţă de viaţa fizică.

A DOUA ISPITĂ: LĂUDĂROŞENIA VIEŢII –Autoritate şi gloria lumii:

“L-a pus pe straşina Templului, şi I-a zis "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: "El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră." . "

Prin această ispită, Satan îi cerea lui Isus Domnul să-l forţeze pe Tatăl (să efectueze o minune-prinzându-l din zbor) ca apoi să fie aplaudat şi aprobat de mulţime. Răspunsul Domnului a fost acela că nu e nevoie să-L pui pe Dumnezeu la test.

A TREIA ISPITĂ

A treia ispită a fost de esenţă spirituală: a avut legătură cu idolatria şi cu ambiţia lumii pentru putere:

“Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, “

Substratul acestei ispite teribile era ca Domnul Isus să cedeze fără luptă, fără suferinţă, fără cruce... O singură închiare în schimb la toate împărăţiile şi spledorile acestora. Dar Domnul a văzut şireticlul imediat. El pentru aceasta de fapt a venit pe pământ, ca să fi Rege, dar în Împărăţia lui Dumnezeu şi nici decum în ceea a lui Satan...

Domnul Isus a fost victoris în ispite pentru că: a cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu (L-a citat curent de trei ori: este scris:), a fost plin de Duhul Sfânt, a fost convins de misiunea Sa, adică ştia că era Adevăratul Mesia şi a fost credincios Tatălui Său.

II. “UNELTELE” FOLOSITE DE DUMNEZEU PENTRU PREGĂTIRE

1. IOAN BOTEZĂTORUL

2. DEAVOLUL

3. DUHUL SFÂNT ŞI ÎNGERII

IOAN BOTEZĂTORUL

Ioan a fost născut cu 6 luni înaintea Domnului Isus (Luca 1:36Şi Ioan 8:58)

Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui, Şi să dai poporului Său cunoştiinţa mâtuirii, care stă în iertarea păcatelor lui...” Luca 1:76-77

1. MANDATUL/CHEMAREA SĂU/SA (v. 2-3)

Ioan şi-a înţeles chemarea sa foarte bine, şi acest lucru îl vedem începând cu modul lui de a se prezenta: “Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie...pregătiţi calea Domnului ” (Isaia 40:3).

Ioan, niciodată nu şi-a confundat chemarea sa cu a lui Mesia. S-a considerat doar un glas, un simplu glas…(Şi un glas nici măcar nu se poate vedea…) Ioan s-a “văzut “pe sine ca un …înainte mergator, ca un pregătitor de drum...înaintea lui Mesia. Ioan a ştiut cine este şi nu a atentat să fie mai mult decât era.

a. În implinirea profeţiilor.(Glasul celui ce strigă în pustie: "Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările," Isaia 40:3; Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea...
Maleahi 3:1)

b. Prin a Pregăti Calea pentru Mesia – va pregăti calea v. 2

c. Prin a-l Proclama sau Prezenta lumii– v. 3

2. METODELE SALE (v. 4-5)

a.  Predicarea– Ioan B. a predicat “pocăinţa” şi iertarea lui Dumnezeu şi botezul pocăinţei (v. 4b)

b.  Practicarea –Ioan nu numai a predicat pocăinţa, ci el trăia ceea ce predica (v. 4a)

Ioan Botezătorul a pregătit poporul de a înţelege atât mesajul Domnului Isus(find acelaş: pocăinţa) cât şi lucrarea ce urma să o facă (botezarea cu Duhul Sfânt).

3. MANIERELE SALE( v. 6)

a. Îmbrăcămintea Sa –Ioan a trait din tinereţe în condiţii austere, dure a pustiului… Era îmbrăcăt cu o haină din păr de cămilă şi închins cu un brâu.

b. Mâncarea Sa – Se hrănea cu lăcuste şi cu miere de albine sălbatice.

4. MESAJUL SĂU (v. 7-8)

a) Mesaj de condamnare “- Securea a fost înfiptă la radăcina pomilor “Pui de napărci,cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare” (Luca 3:7)

Securea înfiptă la rădăcina pomilor”, semnifică judecata, condamnarea. Ioan a condamnat pe liderii religioşi care se bazau pe faptul că sunt fii lui Avraam, dar nu faceau faptele lui Avraam. Aceştia îşi dădeau seama că nu e de glumit cu “mânia lui Dumnezeu’, aşa că încercau să scape de ea, pe “această cale”, propovaduită de Ioan. Dar, ei au înţeles această cale în mod greşit. Ioan trebuia săi corecteze prin mustrare.

Era un mesaj de condamnare a păcatului în general, indiferent dacă era furt sau adulter.

b) Mesaj de corectare Căile strâmbe vor fi îndreptate..” Luca 3:5b

“Căile lor erau “stricate”. Evreii s-au abătut prea mult de la Calea lui Dumnezeu. Şi înainte de Mesia, Ioan a primit această misiune de la Dumnezeu, de a “îndrepta”, de a corecta “doctrinele”, învăţaturile şi practicile lor necorespunzătoare. Mesajul lui Ioan a fost Şi un mesaj de corectare.

Mulţimea care a fost confruntată cu Mesajul direct a lui Ioan, a început să-l întrebe ce să facă, ca să corecteze starea de fapt în care trăiau. Şi Ioan I-a sfătuit, funcţie de categoria lor socială şi abaterile lor.

c) Mesaj de chemare

Ioan Botezatorul a avut nu numai un mesaj de condamnare Şi de corectare dar a avut Şi un mesaj de chemare la pocăinţă.Termenul în ebraică pentru pocăinţă este ”tashubah” care însemnează intoarcere cu 180 de grade. Mesajul lui Ioan,spunea: ”Întoarceti-va din caile voastre rele…” dovediţi întoarcerea voastră reală, schimbarea vieţii voastre prin fapte: “face-ţi deci fapte vrednice de pocainţa voastră

Ioan, le cerea o pocainţă autentică, reală, nu una formală, ceremonială, care nu are nici o importanţă în ochii lui Dumnezeu.

d) Mesaj de prezentare

Cel mai important Mesaj a lui Ioan a fost însa Mesajul de Prezentare a lui Mesia.Toate celelalte mesaje au avut un scop pregătitor pentru înţelegerea acestui Mesaj forte.

))) ( Notă: celelalte unelte folosite de Dumnezeu in pregătirea Domnului au fost: Satan, şi îngerii:

fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau îngerii.”) (Marcu 1:13)

III. REZULTATELE PREGĂTIRII

În urma pregătirii Sale, Domnul Isus a primit:

· Putere,

· Autoritate,

· Mesaj

Despre acestă realitate face declaraţie însăşi Împăratul Irod “Impăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit; şi a zis: "Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste puteri prin el." Alţii ziceau: "Este Ilie." Iar alţii ziceau: "Este un prooroc ca unul din prooroci." (Marcu 6: 14_15) alte vesete din evanghelii care declară exact acelaşi lucru sunt:

“Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii”

“Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: "Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!"

CONCLUZIA

Misiunea sau lucrarea Domnului Isus a fost să vină în lumea pe care el a creat-o (Ioan 1:10), să vină la creaturile Sale (Ioan 1:11), să aducă lumină la fiecare (Ioan 1:9), să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru păcătoşi şi să facă pe orice persoană care îL va primi, copil al Dumnezeului etern (Ioan 1:12-13). E o misiune extraordinară, o misiune ce putea fi îndeplinită doar de Dumnezeu Însuşi. Şi pentru a ajunge să o şi îndeplinească cu success, Domnul Isus care era şi Om şi Dumnezeu a trebuit să treacă printr-un proces de pregătire prevăzut de Tatăl. Pregatirea pentru lucrare a Domnului Isus a fost cerută de Tatăl, a fost implinită de Fiul, şi a fost validată de Duhul Sfânt.

La sfărşitul perioadei de pregătire, Robul servitor al Domnului a fost gata să schimbe oamenii din întreaga lume. Şi a şi făcut-o pentru mine și dorește să o facă și pentru tine dacă ÎL primești în inima ta chiar acum. Slavă Lui pentru aceasta. Vrei ca și tu săfii schimbat de El? Acceptă-L chiar acum în inima ta și vei fi salvat.

Ioan Sinitean, prezbiter în Biserica Logos din Chicago