"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-o pînă acum. 1 Timotei 4:6


Buna funcţionare a bisericii locale este dată şi de felul în care membrii ei îşi înţeleg rolul pe care îl au în cadrul acesteia. A-ţi cunoaşte locul şi “a sta” la locul tău este foarte importat atât pentru biserică cât şi pentru viaţa ta de credinţă. Calitățile cerute de Sfînta Scriptură pentru lucrătorul creștin se pot reduce la patru, și anume:

Chemarea în Lucrare

Credincioșia față de Domnul

Caracterul cerut de Domnul

Cunoașterea și practicarea Cuvântului

 

CHEMAREA ÎN SLUJIRE

Dumnezeu nu numai că ne-a mântuit, ci ne-a dat şi oportunităţi de a lucra pentru biserica şi Slava Sa. Apostolul Pavel scrie: “Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2: 10) sau în “El ne-a mintuit și ne-a dat o chemare sfântă” 2 Tim 1:9


Apostolul Pavel clarifică faptul că Dumnezeu este Cel ce pune de o parte:“m-a pus în slujba Lui 1 Timotei 1:12 și că El este și Cel ce cheamă în slujire:“Cine e chemat la o slujbă” Romani 12:7. Dumnezeu a pregătit lucrări specifice pentru fiecare membru din trupul lui Christos, şi l-a echipat în mod adecvat pentru îndeplinirea acesteia la cel mai înalt nivel. Tot Apostolul Pavel ne spune ca noi, biserica, suntem un “trup” şi totuşi diferiţi ca mădulare şi ca atare şi ca funcţiuni: “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaş slujbă, tot aşa, şi noi, cari sîntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat...”(Rom 12:4-12). Aşa după cum mădularele sunt necesare (toate) în trupul nostru fizic ca acesta să poată funcţiona normal, tot aşa şi în Biserică, care este trupul lui Hristos, toate madularele sunt necesare şi din partea fiecăruia se cere să aducă o anumită contribuţie în acest trup.


Ap. Pavel clarifică scopul mădularelor ca identităţi, si anume,"dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. "(Rom.12:5). Iar în Prima Epistola către Corinteni, cap 12, Ap. Pavel reia aceeaşi idee a unităţii trupului uman şi face aluzie la trupul spiritual care este Biserica lui Christos. El descrie unitatea trupului în ciuda diversităţii mădularelor ca: mîini, picioare, urechi, ochi şi aşa mai departe…


Fiecare dintre aceste mădulare are funcţiuni specifice, cu totul şi cu totul diferite unele de altele. Ori de câte ori unul din mădulare suferă, sau nu funcţionează după cum a fost conceput, trupul în sine (ca un tot) suferă. De o importanţă deosebită pentru orice credincios este afirmaţia descisă în 2 Cor. 6:1 şi anume acela de a fi “lucrători împreună cu Dumnezeu”. Ce mare cinste ni s-a dat intrând în biserica lui Dumnezeu.!

CREDINCIOSIA

Credincioşia faţă de Dumnezeu este o altă caracteistică cerută oricărui slujitor. Credincioşia înglobează în ea loialitatea, asigurarea şi dependenţă de El. Ca şi creştin eu sunt responsabil să fiu credincios lui Dumnezeu:

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.” (1 Corinteni 4:2),


Sfânta Scriptură declară că Dumnezeu Însuşi este credincios: „Căci Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.” (Psalmul 33:4),


Responsabilitatea noastră de a fi credincioşi lui Dumnezeu îşi are de fapt originea în credincioşia Lui faţă de noi: Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voivozii se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales." (Isaia 49:7) şi „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. " ( 1Corinteni 1: 9)


Credincioşia se cere a fi o caracteristică principală a creştinului: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia." (Galateni 5:22)


Apoi credincioşia este „semnul” relaţiei noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cere o credincioşie absolută, „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona." (Luca 16:13)


Credincioşia noastră faţă de Dumnezeu- declară Sfânta Scriptură- va fi într-o zi recompensată:

Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! (Matei 24:46)

si „Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui şi după credincioşia lui: căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele, şi eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. (1Samuel 26:23)


Privind în Sfânta Scriptură, vom afla cu satisfacţie că, de la Geneza la Apocalipsa, Dumnezeu a fost credincios în tot ceea ce a promis, şi ne cere să fim şi noi credincioşi, „Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.".” (Apocalipsa 2:10b)

CARACTERUL SLUJITORULUI CREȘTIN (sau cum acționează în slujire),

Ca să slujim de laudă slavei Sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Christos. ” Efeseni 1:12

a. INTEGRITATE, integrul-dintr-o bucată.


Dumnezeu îi spune lui Avraam, umblă în fața mea și fii neprihănit (integru).

Dicţionarul Strong (care explica originalul ebraic) cuvântul tradus în româneşte cu “neprihănit” apare în felul următor::complet, plin, inocent, integru (Gen. 20:5).

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române descrie cuvântul “integru”ca: cinstit, onest, incoruptibil.

Dicţionarul Webster descrie cuvântul “integru”ca: forma aderentă la un cod moral si artistic de valori, condiţie nedivizată, calitatea de a fi nedivizat şi onest.

Un alt înţeles al termenului ebraic ”tom” este “integru” se referă la caracterul nostru. Dumnezeu afirmă că IOV a fost ”a man of complete integrity” Iov 1:8 (New Living Tr.)

ÎNCREDERE- să fie om de încredere


Pavel Apostolul îi spune ucenicului său, Timotei,

Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui,


Ca mai apoi, Apostolul Pavel să sfătuiască pe Timotei să facă la fel: “Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii. ” 2 Tim 2:2

IMPARȚIALITATE-nepărtinitor

“Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului, 2 Tim 2:15

CUNOAȘTEREA ȘI PRACTICAREA CUVÂNTULUI

vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-o până acum. 1 Timotei 4:

Pentru a preda o DOCTRINĂ corectă în mod eficient, trebuie mai întâi să te hrănești cu doctrina și să practici evlavia. Trebuie să practici ceea ce predici. Nu va fi de nici un folos o teorie “telogică” fără o practicare reală a Cuvântului.


Liderul este unul dintre frați, nu deasupra lor în ceea ce privește standardele, de ceea ce el trebuie să trăiască nu este mai presus de lege și responsabilitați…


Un slujitor bun este unul care cercetează constant și continuu Cuvântul Domnului. A cerceta nu e o simplă citire superficială asupra Cuvântului, ci o examinare minuţioasă cu scopul de a te edifica şi a verifica veridicitatea celor scrise acolo. Creştinismul se bazează pe cercetarea Cuvântului şi nicidecum pe ignorarea Lui. Este imperios necesar să-L cunoaştem pe Isus Hristos ca fiind Mântuitorul, pentru ca numai aşa vom putea fi iertaţi, salvaţi şi vom putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea numai în cei ce-L cunosc cu adevărat pe El. Pentru viitorul lui, cel mai important lucru pentru un om în viaţă este cunoaşterea lui Dumnezeu. Însuşi Domnul Isus a spus: “Şi viaţa veşnica este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-a trimes “(Ioan 17:3).

CONCLUZIA


Care este rolul tău în biserica lui Christos? Daca nu ţi-ai aflat rolul în biserică, rogă-L sincer pe Dumnezeu şi El ţi-l va descoperi şi Îţi va da şi puterea de a-l “pune în negoţ”. Dar nu este suficient ca tu să–ţi recunoşti rolul (chemarea, slujba) în biserică, ci este absolut necesar ca biserica in sine să ţi-l valideze (să-l recunoască, sa-l aprobe).


Rolul meu în biserica locala este să slujesc în compartimentul în care Dumnezeu mi-a dat darul (abilităţile) şi nicidecum de a-mi alimenta orgoliul sau mândria. Mă rog ca Dumnezeu să descopere chiar acum tuturor credincioșilor din care încă nu şi-au aflat slujirea în trupul lui Christos. Şi apoi, odată aflată să o practice cu multă devotaţiune şi responsabilitate.


Pe acei pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrare i-a și echipat corespunzător cu tóate abilitățile necesare

“Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.(2 Tim 4:5)

Ci în toate privinţele,arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu...”( 2 Cor. 6:4)

IOAN SINITEAN, Prezbiter in Biserica Logos din Chicago