"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Mai era acolo şi o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă, şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă, şi fiind în vârstă de optzeci şi patru ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în același ceas, şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Luca 2:36-38

“Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea. Pe când intra într-un sat, L-au întimpinat zece leproși. Ei au stătut departe, şi-au ridicat glasul, şi au zis: “Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” Când i-a văzut Isus, le-a zis: “Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.

Texte biblice: Geneza 30:13, 35:26; 49:20; Deuteronom 33:24, 25 (Luca 2:36; Apocalipsa 7:6).

Cuvânt de Aur: „Mai era acolo și o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă, și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă, și fiind în vârstă de optzeci și patru ani, Ana nu se depărta de Templu, și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas, și a început să laude pe Dumnezeu, și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:36-38)

Un frumos exemplu de supunere fără teamă

 „Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau în Dumnezeu, şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea “domnul ei”.

Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.” (1 Petru 3:5-6).

 „Prin credinţă şi Sara, cu toată vîrsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămînţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. ” (Evrei 11:11-12).

Spuneţi fiicei Sionului: "Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe."Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.

“O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel“ (Numeri 24:17b)

Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mîncare şi-a vîndut dreptul de întîi născut.  ştiţi că mai pe urmă, cînd a vrut să capete binecuvîntarea n-a fost primit; pentrucă, măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe. “ (Evrei 12;16-17)+ Texte de studiu: (Geneza 25:20-26)

“Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele cari se mișcă pe pământ.”  Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1: 26-27)

(Ce spune Biblia despre Satan si intențiile lui)

   Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, (1 Petru 5:8-9).

 

(Scurtă perspectivă asupra Bibliei)

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat vreodată omului. Tot ce e bun de la Mântuitorul lumii, ne este dat prin intermediul acestei Cărți” Abraham Lincoln

Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi
.“ Romani 8:11

 

Învierea Domnului Christos din morți a validat,

 

Identitatea Domnului Isus (cine era El)